Ismerje meg a TextPro rendszert!  Az előnyös tulajdonságai miatt hasznos társa lehet Önnek is!
MENÜ

 

Református énekek tartalomjegyzéke

 

 

Könyvek tartalomjegyzéke

Énekeskönyv Magyar Reformátusok számára

Zsoltárok

Fohászkodások

Dícséretek

Hitvalló dícséretek

Énekek bibliaórákra

 

MRVSZ Énekeskönyv Magyar Reformátusok számára

Zsoltárok

Dícséretek

Énekek Bibliaórákra és családi alkalmakra

 

Az Úrnak zengjen az ének (lásd az ifjusági énekek alatt)

Dunamelléki I. énekeskönyv

Dunamelléki II. énekeskönyv

Dunamelléki III. énekeskönyv

Krisztus énnékem énekeskönyv

 

Énekeskönyv Magyar Reformátusok számára énekszám jegyzéke

Számsorrendes

  

ZSOLTÁROK 

1 Aki nem jár hitlenek 1-4
2 Miért zúgolódnak a 1-3
3 Ó, mely sokan vannak, Akik 1-4
4 Én igazságomnak Istene 1-4
5 Úr Isten, az én imádságom 1-8
6 Uram, te nagy haragodban 1-5
7 Ó, én Uram és én Istenem 1-4
8 Ó, felséges Úr, mi kegyes 1-7
9 Dicsérlek téged, Úr Isten 1-9
10 Mire távozol tőlünk 1-5
11 Az Istenben bízom jó 1-2
12 Szabadíts meg és tarts meg 1-6
13 Míglen felejtesz el, Uram 1-3
14 A bolond így szól az ő 1-4
15 Uram, ki lészen lakója 1-5
16 Tarts meg engemet, ó, én 1-5
17 Hallgasd meg igazságomat 1-4
18 Ó, én Uram, ki erőt adsz 1-3
19 Az egek beszélik És 1-7
20 Az Úr tégedet meghallgas 1-4
21 Örvendez, Uram, a király 1-10
22 Én Istenem, én erős Isten 1-15
23 Az Úr énnékem őriző pásztor1-3
24 Az Úr bír ez egész földdel 1-5
25 Szívemet hozzád emelem 1-8
26 Légy ítélőm, Uram, Mert hű1-10
27 Az Úr Isten az én világos 1-7
28 Hozzád kiáltok, kegyes 1-4
29 Mostan, ti hatalmasak 1-3
30 Dicsérlek, Uram, tégedet 1-4
31 Uram, én csak tebenned 1-8
32 Ó, mely boldog az oly 1-4
33 Nosza, istenfélő szent hív 1-7
34 Mindenkoron áldom Az Urat, 1-6
35 Perelj, Uram, perlőimmel 1-5
36 A gonosztévőknek dolgán 1-3
37 Ne boszszankodjál a gonosz 1-7
38 Haragodnak nagy voltában 1-9
39 Magamban elvégezém, és 1-8
40 Várván vártam a felséges 1-5
41 Boldog, aki a nyavalyást 1-3
42 Mint a szép, híves patakra 1-6
43 Ítélj meg engemet, Úr 1-5
44 Hallottuk, Isten, füleink 1-6
45 Egy szép dolgot hoz elő az 1-4
46 Az Isten a mi reménységünk 1-5
47 No, minden népek, Örvendez 1-4
48 Nagy az Úr méltóságában 1-3
49 Hallgassátok meg, minden 1-5
50 Az erős Isten, uraknak 1-7
51 Úr Isten, kérlek, kegyelme 1-8
52 Mit dicsekedel gonoszságba 1-2
53 A bolond így szól az ő 1-4
54 Tarts meg, Uram, én Istene 1-3
55 Hallgasd meg az én 1-4
56 Kegyelmezz meg nekem, én 1-6
57 Irgalmazz, Uram, irgalmazz 1-4
58 Ti tanácsban ülő személyek 1-3
59 Szabadíts meg engem, Úr 1-3
60 Minket, Úr Isten, elhagyál 1-3
61 Kiáltásom halld meg, Isten 1-5
62 Az én lelkem szép csendesen1-5
63 Isten, te vagy én Istenem 1-4
64 Hallgasd meg, Uram, 1-6
65 A Sionnak hegyén, Úr Isten 1-6
66 Örvendj, egész föld, az 1-5
67 Úr Isten, áldj meg 1-3
68 Hogyha felindul az Isten 1-3
69 Úr Isten, segíts és tarts 1-3
70 Siess, ments meg, Uram 1-2
71 Tebenned bízom, én Istenem 1-8
72 Uram, a te ítéletedet 1-4
73 Bizonyára jó az Isten 1-6
74 Miért vetsz minket így el 1-6
75 Dicsérünk téged, Isten 1-3
76 Ismeretes az Úr Isten 1-6
77 Az Istenhez az én szómat 1-4
78 Hallgass, én népem, az én 1-4
79 Öröködbe, Uram, pogányok 1-3
80 Hallgasd meg, Izráel 1-6
81 Örvendezzetek Az erős 1-13
82 Az Isten áll ő seregében 1-4
83 Uram, ne hallgass ily igen 1-5
84 Ó, seregeknek Istene 1-6
85 Nagy kegyesen től, Uram, 1-4
86 Hajtsd hozzám, Uram, füled 1-6
87 Az Úr Isten az ő lakó 1-2
88 Úr Isten, én idvességem 1-7
89 Az Úrnak irgalmát örökké 1-6
90 Tebenned bíztunk eleitől 1-9
91 Aki a felséges Úrnak 1-6
92 Ékes dolog dicsérni, Uram, 1-6
93 Nagy hatalmával regnál az 1-4
94 Ó, erős boszszúálló Isten 1-11
95 Jertek, örvendjünk 1-4
96 Énekeljetek, minden népek 1-7
97 Az Úr Isten regnál, Ő az 1-6
98 Énekeljetek új éneket 1-4
99 Az Úr országol És regnál 1-5
100 E földön ti minden népek 1-4
101 Mindennek előtte irgalmas 1-6
102 Hallgasd meg, Uram, kérés 1-4
103 Áldjad, lelkem, Uradat, 1-7
104 Áldjad, lelkem, az Urat 1-6
105 Adjatok hálát az Istennek 1-5
106 Az Urat áldjátok, mert jó 1-4
107 Dicsérjétek az Urat, Mert 1-6
108 Úr Isten, kész az én szív 1-3
109 Ó, Úr Isten, én dicsősége 1-5
110 Az Úr Isten monda az én 1-6
111 Hálát adok, Uram, néked 1-6
112 Boldog az ember, ki az 1-2
113 Az Urat ti, ő szolgái 1-5
114 Hogy Izráel kijött 1-4
115 Nem nekünk, Uram, nem 1-6
116 Szeretem és áldom az Úr 1-10
117 Az Urat minden nemzetek 1
118 Adjatok hálákat az Úrnak 1-6
119 Az oly emberek nyilván 1-88
120 Én az Úr Istenhez kiálték 1
121 Szemem a hegyekre vetem 1-4
122 Örülök az én szívembe 1-2
123 Tehozzád szemeimet, Úr 1-2
124 Az Izráel ezt nyilván 1-4
125 Akik bíznak az Úr Istenbe 1-4
126 Mikor a Siont az Isten 1-3
127 Hogyha ember házat épít 1-4
128 Boldog az ember nyilván, 1-3
129 Én ifjúságomtól fogva 1-6
130 Tehozzád teljes szívből 1-4
131 Uram, nem űz nagyra szíve 1-4
132 Emlékezzél meg, Úr Isten 1-5
133 Ímé, mily jó és mily nagy 1
134 Úrnak szolgái mindnyájan 1-3
135 Áldjátok az Úr nevét 1-5
136 Dicsérjétek az Urat 1-11
137 Hogy a babiloni vizeknél 1-5
138 Dicsér téged teljes szíve 1-4
139 Uram, te megvizsgálsz 1-9
140 Szabadíts meg engem, Úr 1-7
141 Tehozzád kiáltok, Úr 1-7
142 Én az Úrhoz felkiálték 1-7
143 Hallgasd meg, Uram, kérés 1-6
144 Áldott az Úr, ki kezemet 1-2
145 Magasztallak téged, én 1-4
146 Áldjad, én lelkem, az Urat 1-6
147 Az Urat dicsérjétek, mert 1-5
148 No, dicsérjétek mindnyája 1-3
149 Az Úrnak, no, énekeljetek 1-3
150 Dicsérjétek az Urat! 1-3

FOHÁSZKODÁSOK 

151 Uram Isten, siess 1
152 Szent Isten, noha néked 1
153 Ó mely boldog ember az, Ki 1
154 Úr jézus ig, mely igen drága 1
155 Ó Úr Isten, légy közöttünk 1
156 Úr Isten, mi sok szükséget 1
157 Könyörülj rajtunk Úr Isten 1
158 Ha te meg nem tartasz, 1
159 Atya, Fiú, Szentlélek, 1
160 Minden teremtett állatok a 1
161 Siess, keresztyén, lelki 1-6
162 Ím, béjöttünk nagy örömbe 1-9
163 Örvend mi szívünk, Mikor 1-5
164 Kegyes Jézus, itt vagyunk 1-3
165 Itt van Isten köztünk, 1-6
166 Urunk Jézus, fordulj hozz 1-4
167 Jöjj, mondjunk hálaszót 1-3
168 Ó, Atya Isten, irgalmas 1-4
169 Úr Isten, téged szívünkből 1
170 Jövel, ó, áldott Szentlélek 1
171 Megáll az Istennek Igéje 1
172 Szűkölködünk Nagymértékbe 1
173 Nem vagyunk mi magunkéi 1
174 Atya, Fiú, Szentlélek, 1
175 Gyűjtsünk oly kincset 1
176 Szent, szent, szent a 1
177 Urunk, irgalmazz nékünk! 1
178 Dicsőség az Atyának, A Fia 1
179 A bűnből hozzád sietek, 1
180 A töredelmes szívet, Te, 1
181 Jer, áldott vendég, 1
182 Karácsony ünnepében, 1
183 Istennek Báránya, Ki 1
184 Krisztus, ártatlan Bárány 1
185 Krisztus feltámadott, Kit 1
186 E húsvét ünnepében 1
187 E húsvét ünnepében 1
188 E pünkösd ünnepében 1
189 E pünkösd ünnepében 1
190 Ez esztendőt megáldjad 1
191 Ez esztendőt áldással 1
192 Adj békességet, Úr Isten 1
193 Az Úr Jézus Krisztusnak 1
194 Tartsd meg e gyülekezetnek 1
195 Áldjuk Istent végével 1-3
196 Mondjatok dicséretet 1-7
197 Hálaadásunkban rólad 1-6
198 Ti keresztyének, dicsérjé 1-3
199 Adjunk hálákat az Atya 1-4
200 Ó, maradj kegyelmeddel 1-6

HITVALLÓ DÍCSÉRETEK ÉS LELKI ÉNEKEK

201 Uram, kegyes Indulatomban 1-6

202 Fő boldogságom tartom 1-4
203 Mennybéli Úr Isten 1-10
204 Boldogok, akik lelki 1-10
205 Ne szállj perbe énvelem 1-13
206 Én Istenem! Sok nagy 1-11
207 Seregeknek hatalmas nagy 1-10
208 Uram, bűneink soksága 1-6
209 Tökéletes volt minden 1-5
210 Ó, áldandó Szentháromság! 1-9
211 Meghagytad nékünk, Úr 1-6
212 Én nem perlek, És nem mer 1-6
213 Mindenható Úr Isten, Mi, 1-16
214 Sok nyavalyánkban 1-10
215 Eltévedtem, mint juh, 1-6
216 Végtelen irgalmú szentség 1-8
217 Bűnösök, hozzád kiáltunk 1-5
218 Életünknek rendiben 1-3
219 Atya Úr Isten, könyörülj 1-7
220 Bocsásd meg, Úr Isten, 1-7
221 Légy irgalmas, Úr Isten 1-6
222 Ó mennyeknek fényessége 1-7
223 Istenem, én nagy bűnös 1-6
224 Kegyelmezz meg nekünk 1-8
225 Nagy hálát adjunk az Atya 1-8
226 Krisztusom, kívüled nincs 1-4
227 A mi szívünk csak tehozzá 1-8
228 Jehova, csak néked éneklek 1-4
229 Hű pásztorunk, vezesd a 1-3
230 Áll a Krisztus szent 1-5
231 Uram, a te igéd nekem 1-4
232 Hiszek a Mennybéli egy 1-6
233 Úr Isten, te tarts meg mi 1-6
234 Jer, kérjük Isten áldott 1-4
235 Hallgass meg minket, nagy 1-5
236 Mindenek meghallják és jó 1-7
237 Reménységemben hívlak, Ur 1-9
238 Teremtő Istenünk 1-10
239 Úr Jézus, hozzád kiáltok 1-5
240 Ó, én két szemeim, ti az 1-7
241 Szent vagy örökké, Atya 1-4
242 Téged, Úr Isten, mi keres 1-7
243 Téged, ó Isten, dícsérünk, 1-9
244 Áldott légy, örök Úr Isten1-12
245 Dícséret a szentháromság 1-5
246 Adj Úr Isten, nékünk 1-4
247 Imádandó Isten, e széles 1-6
248 A csillagos égnek seregei 1-9
249 Nagy az Úr, ki fényes 1-9
250 Atya Úr Isten, rólad 1-4
251 Meghódol lelkem tenéked, 1-8
252 Mennyei seregek 1-5
253 Isten kezét mutatja 1-5
254 Mindenkoron áldom az én 1-9
255 Mely igen jó az Úr Istent 1-8
256 Irgalmazz, Úr Isten, 1-8
257 Ne hagyj elesnem, felsége 1-8
258 Fohászkodom hozzád, Uram, 1-6
259 Benned bíztam, Uram Isten 1-10
260 Szent Dávid próféta éneklő1-11
261 Kegyelmes Isten, kinek 1-4
262 Forog a szerencse, 1-7
263 Mikoron Dávid nagy búsult 1-13
264 Áldjad, én lelkem, a 1-5
265 Hagyjad az Úr Istenre Te 1-7
266 Egek nagy Királya, Magas 1-4
267 Mire bánkódol, ó, te, én 1-7
268 Dicsérjük hálaadással 1-4
269 Istenre bízom magamat 1-5
270 Légy csendes szívvel és 1-10
271 Mint Isten akarja, legyen, 1-4
272 Mind jó, amit Isten tésze 1-6
273 Az Úr Istent magasztalom 1-10
274 Ki Istenének átad mindent 1-4
275 Az Úr Isten az én remény 1-6
276 Egyedüli reményem 1-5
277 Gondviselő jó Atyám vagy 1-5
278 Dicsőült helyeken 1-10
279 Vígak a föld lakosai 1-4
280 Ismét egyik esztendeje 1-6
281 Lelkünk, testünk teremtője 1-5
282 Nékünk születék menynyei 1-8
283 Áldjuk a nagy Isten 1-8
285 Örök Isten, kinek esztend 1-8
286 Jer, dicsérjük az Istenne 1-17
287 Járuljunk mi az Istennek 1-7
288 E világnak fényessége 1-7
289 Zengj nyelvem ékesen 1-11
290 Dícsérlek Téged, Idvez 1-6
291 Ó mi kegyelmes Krisztus 1-11
292 Ó dícsőségnek felkent 1-7
293 Jézus, ó, mi Idvezítőnk 1-6
294 Jézus, vigasságom! 1-3
295 Jézusom, ki árva lelkem 1-2
296 Szép tündöklő hajnal 1-7
297 Ó seregeknek Hatalmas 1-9
298 Jer, Krisztus népe, nagy 1-10
299 Jézus hív, bár zúg, moraj 1-5
300 Lelkem drága Jézusa, Hozz 1-4
301 Új világosság jelenék 1-8
302 Ó népeknek Megváltója 1-5
303 Jöjj, népek Megváltója 1-7
304 Kapuk, emelkedjetek! 1-9
305 Álmélkodással csudáljuk 1-4
306 Kegyes lelkek, az Urat 1-3
307 Dícséretet mond nyelve 1-4
308 Igaz Isten 1-5
309 Mennyei Ige, jelenél, 1-7
310 Küldé az Úr Isten Hűséges 1-8
311 Szent Ézsaiás így ir 1-13
312 Várj, ember szíve, készen 1-4
313 Dicsérd Istent, keresztyé 1-8
314 Jézus, születél idvesség 1-6
315 Krisztus Urunknak áldott 1-7
316 Az Istennek szent angyala 1-15
317 Jer, dícsérjük e szent nap 1-8
318 Jer, mindnyájan örüljünk 1-8
319 Kezdetben volt az Ige, 1-6
320 Ez nap nékünk dicséretes 1-6
321 Hogy eljött az időknek te 1-7
322 E világot, bár ez bünt 1-5
323 Dicsőség a magas menynyek 1-6
324 Örvendjetek, keresztyének 1-5
325 Szívünk vígsággal ma 1-7
326 Dicsőség mennyben az 1-5
327 Ó, jöjjetek, hívek, ma 1-4
328 Jöjjetek Krisztust dicsér 1-6
329 Itt állok jászolod felett 1-5
330 Örvendezzen már e világ 1-8
331 A nagy király jön: Hozsán 1-5
332 Jézusom, imádjuk szent 1-8
333 Buzdítsd fel Uram, lelkeme 1-7
334 Ó, Isten, ki a törődött 1-8
335 Ó, ártatlanság báránya 1-5
336 Dicsérd lelkem Istenedet, 1-15
337 Paradicsomnak te szép élő 1-15
338 Lelki próbáimban, Jézus, 1-4
339 Jézus, Istennek Báránya 1-7
340 Te drága Jézus, mi történ 1-8
341 Ó, Krisztusfő, te zúzott 1-7
342 Jézus, világ megváltója 1-9
343 Ó, Krisztus, láttam 1-4
344 Királyi zászlók lobognak 1-5
345 Ím, nagy Isten, most előtt 1-4
346 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
347 Jézus, ki a sírban valál 1-5
348 Örvendezzetek, egek 1-5
349 Jézus meghalt bűneinkért 1-6
350 Feltámadt a mi életünk 1-4
351 Emlékezzünk ez napon 1-8
352 Krisztus ím feltámada, 1-8
353 Krisztus feltámada Igazság 1-9
354 A Krisztust megfeszíték 1-6
355 Mély gyászba borult a 1-4
356 Felvirradt áldott szép 1-5
357 Jézus, én bizodalmam 1-7
358 A Krisztus mennybe felmén 1-8
359 Úr Jézus, aki felséggel 1-5
360 Szent egek, minden boldog 1-6
361 Vedd el jutalmadat Krisztus1-4
362 Ébredjél fel világ bűneid 1-8
363 Jön a harag napja lánggal 1-18
364 Ments meg, Uram, engem az 1-5
365 Jézus Krisztus mi király 1-5
366 Az én időm, mint a szép 1-11
367 Emeljük Jézushoz szemünk 1-4
368 Jövel, Szentlélek Isten 1-5
369 Jövel, Szentlélek Úr 1-10
370 Jövel, Szentlélek Úr 1-3
371 Jézus Krisztus, egy 1-7
372 Könyörögjünk az Istennek 1-7
373 Jövel, teremtő Szentlélek 1-8
374 A pünkösdnek jeles napján 1-6
375 Jézus, az ígéretet 1-7
376 Ó, áldott Szentlélek 1-4
377 Szentlélek, végy körül 1-3
378 Adjunk hálát mindnyájan 1-7
379 Emlékezzél, Úr Isten, hív 1-6
380 Semmit ne bánkódjál, 1-12
381 Jézus Krisztus, mi kegyel 1-9
382 Hogy panaszolkodik az anya 1-8
383 Könyörgünk néked, ó Isten 1-9
384 Sok inségünkben hozzád 1-8
385 Keserves szivvel Magyar 1-18
386 Emlékezzél,mi történék, 1-9
387 Úr Isten, légy most 1-10
388 Hallgasd meg, Jézus 1-10
389 Jövel, légy vélünk, Úr 1-12
390 Erős vár a mi istenünk 1-4
390 Az Isten a mi reménység 31-36
391 Vedd el, Úr Isten, rólunk 1-7
392 Az egyháznak a Jézus a 1-5
393 Ne csüggedj el 1-2
394 Térj magadhoz, drága Sion 1-8
395 Isten szívén megpihenve 1-3
396 Ébredj, bizonyságtévő 1-3
397 Ó, Sion, ébredj, töltsd 1-5
398 Úr lesz a Jézus mindenütt 1-5
399 Imhol vagyok, édes Uram, 1-15
400 Hagyjátok el hív kereszt 1-7
401 Szívem szerint kivánom 1-6
402 Ó, örök hatalmú mennyei 1-3
403 Szomorú a halál a gyarló 1-9
404 Jaj, mely hamar múlik 1-8
405 Minden ember csak halandó 1-5
406 Én Istenem, benned bízom 1-9
407 Itt nincs igazi boldogság 1-4
408 Seregeknek szent Istene 1-6
409 Utas vagyok e világban, 1-7
410 Csak vándorút az életem 1-2
411 Nem sokáig tart már földi 1-3
412 Porok vagyunk, porrá 1-15
413 Menj el a te nyugalmadba, 1
414 Megszabadultam már én a 1-6
415 Jer, temessük el a testet 1-8
416 Krisztus, én életemnek Te 1-3
417 Gyarló testünk porrá lésze 1-4
418 Uram, majd egyszer 1-4
419 Már elmégyek az örömbe, 1-16
420 Életemnek végső napját, 1-15
421 Tudom, az én Megváltóm él 1-4
422 Hadd menjek, Istenem, 1-5
423 Akik bíznak az Úr Istenbe 1-6
424 Ó, mely boldog az oly 1-6
425 Ó, Ábrahám Ura, Hadd áldj 1-4
426 Már keresztem vállra vett 1-4
427 Lelkem hozzád kíván menni 1-10
428 Látod, Úr Isten, szívünket 1-5
429 Az Úr énnékem 1-4
430 Úr Jézus, idvesség fejede 1-6
431 Úr Isten, kérünk tégedet 1
432 Mi kegyes Atyánk, bölcses 1-9
433 Áldjad lelkem Uradat, 1-6
434 Vezess, Jézusunk, S véled 1-4
435 Lelkem siet hozzád menni 1-2
436 Örülj, szívem, Vigadj, 1-7
437 Ó, Jézus, mi idvességünk 1-5
438 Hallottuk, Jézus, miképpen 1-9
439 Én lelkem, ébredj fel az 1-7
440 Jer, lássuk az Úr kereszt 1-14
441 Kegyes Jézus, én imádság 1-13
442 Idvességünk, váltságunk 1-9
443 Lelkem, adj dolgot magad 1-5
444 Ó, Istennek választott 1-8
445 Szólsz hozzám, Istenem, s 1-6
446 Uram, bocsásd el népedet 1-2
447 Uram, bocsássad el Szolgád 1-3
448 Hirdetvén az Úr halálát 1-7
449 Uram, téged tisztellek 1-10
450 Drága dolog az Úr Istent 1-5
451 Száma nincsen, Uram, 1-4
452 Jézus, édes emlékezet 1-8
453 Hozzád kiáltok, én Istenem 1-8
454 Ez a világ csak baj halma 1-3
455 Testvérek, menjünk bátran 1-9
456 Hatalmas Isten, könyörgünk 1-7
457 Ó, Jézus, árva csendben a 1-3
458 Aki értem megnyíltál 1-4
459 Az Isten Bárányára Letész 1-4
460 Amint vagyok, sok bűn 1-6
461 Bár bűn és kín gyötör, És 1-6
462 Csak vezess, Uram, végig 1-3
463 Isten élő Lelke, jöjj, 1-4
464 Jöjj, királyom, Jézusom! 1-6
465 Szelíd szemed, Úr Jézus 1-4
466 Rád tekint már hitem, 1-4
467 Mily jó, ha bűntől már 1-5
468 Zengd Jézus nevét, zengd, 1-6
469 Jézus, nyájas és szelíd 1-5
470 Úr Jézus, nézz le rám, Jöj 1-6
471 Fel, barátim, drága Jézus 1-4
472 Mennyit zengi a lelki béké 1-5
473 Emeld fel szived, füled 1-9
474 Istennel járni, lakozni 1
475 Imádkozzatok és buzgón 1-3
476 Siess nagy Úr Isten én 1-11
477 Halld meg, Uram, esedezés 1-7
478 Ó, irgalmas Isten, Én 1-6
479 Hinni taníts, Uram, kérni 1-4
480 Ó, könyörgést meghallgató 1-5
481 Ó, felséges Úr, egek 1-3
482 Mi kegyes Atyánk, kit 1-10
483 Mennybéli felséges Isten 1-14
484 Mi Atyánk, ó, kegyes Isten 1-3
485 Jézus Krisztus, szép fény 1-5
486 Szívem megalázván, 1-11
487 Magasztallak én téged 1-9
488 Szent vagy, szent vagy 1-4
489 Örök élet reggele 1-4
490 Igaz Biró, nagy Úr Isten, 1-9
491 A nap immár felvirradván, 1-5
492 Felséges Atya Úr Isten 1-7
493 Dícsérlek, Uram, téged, 1-7
494 Tenéked, Uram, hálát adok 1-4
495 Hálát adok néked, 1-4
496 Hálát adunk néked, 1-7
497 Mi szent Atyánk, ki 1-7
498 Ki hívta az éjszakát elö 1-5
499 Megújult testtel és erővel 1-6
500 Krisztus, ki vagy nap és 1-8
501 Adjunk hálát az Úrnak, 1-8
502 Fölkelt immár a szép hold 1-6
503 Már nyugosznak a völgyek, 1-8
504 A nap immár elenyészett 1-5
505 Adjunk hálát megtartó 1-6
506 Jézus Krisztus, szentek 1-10
507 Néked, mennyei Atyánk 1-7
508 Nagy hálát adjunk az Atya 1-9
509 Ne jöjjön addig szememre 1-9
510 Ó, lelkem szent napsugara 1-6
511 Maradj velem, mert mindjárt1-5
512 Szólj, szólj hozzám, Uram 1-6

 

Énekeskönyv Magyar reformátusok használatára énekszám jegyzéke

ABC sorrendes


14 A bolond így szól az ő 1-4
53 A bolond így szól az ő 1-4
179 A bűnből hozzád sietek, 1
248 A csillagos égnek seregei 1-9
36 A gonosztévőknek dolgán 1-3
358 A Krisztus mennybe felmén 1-8
354 A Krisztust megfeszíték 1-6
227 A mi szívünk csak tehozzá 1-8
331 A nagy király jön: Hozsán 1-5
504 A nap immár elenyészett 1-5
491 A nap immár felvirradván, 1-5
374 A pünkösdnek jeles napján 1-6
65 A Sionnak hegyén, Úr Isten 1-6
180 A töredelmes szívet, Te, 1
192 Adj békességet, Úr Isten 1
246 Adj Úr Isten, nékünk 1-4
118 Adjatok hálákat az Úrnak 1-6
105 Adjatok hálát az Istennek 1-5
199 Adjunk hálákat az Atya 1-4
501 Adjunk hálát az Úrnak, 1-8
505 Adjunk hálát megtartó 1-6
378 Adjunk hálát mindnyájan 1-7
91 Aki a felséges Úrnak 1-6
458 Aki értem megnyíltál 1-4
1 Aki nem jár hitlenek 1-4
125 Akik bíznak az Úr Istenbe 1-4
423 Akik bíznak az Úr Istenbe 1-6
433 Áldjad lelkem Uradat, 1-6
264 Áldjad, én lelkem, a 1-5
146 Áldjad, én lelkem, az Urat 1-6
104 Áldjad, lelkem, az Urat 1-6
103 Áldjad, lelkem, Uradat, 1-7
135 Áldjátok az Úr nevét 1-5
283 Áldjuk a nagy Isten 1-8
195 Áldjuk Istent végével 1-3
144 Áldott az Úr, ki kezemet 1-2
244 Áldott légy, örök Úr Isten1-12
230 Áll a Krisztus szent 1-5
305 Álmélkodással csudáljuk 1-4
460 Amint vagyok, sok bűn 1-6
219 Atya Úr Isten, könyörülj 1-7
250 Atya Úr Isten, rólad 1-4
159 Atya, Fiú, Szentlélek, 1
174 Atya, Fiú, Szentlélek, 1
19 Az egek beszélik És 1-7
392 Az egyháznak a Jézus a 1-5
366 Az én időm, mint a szép 1-11
62 Az én lelkem szép csendesen1-5
50 Az erős Isten, uraknak 1-7
390 Az Isten a mi reménység 31-36
46 Az Isten a mi reménységünk 1-5
82 Az Isten áll ő seregében 1-4
459 Az Isten Bárányára Letész 1-4
11 Az Istenben bízom jó 1-2
77 Az Istenhez az én szómat 1-4
316 Az Istennek szent angyala 1-15
124 Az Izráel ezt nyilván 1-4
119 Az oly emberek nyilván 1-88
24 Az Úr bír ez egész földdel 1-5
429 Az Úr énnékem 1-4
23 Az Úr énnékem őriző pásztor1-3
275 Az Úr Isten az én remény 1-6
27 Az Úr Isten az én világos 1-7
87 Az Úr Isten az ő lakó 1-2
110 Az Úr Isten monda az én 1-6
97 Az Úr Isten regnál, Ő az 1-6
273 Az Úr Istent magasztalom 1-10
193 Az Úr Jézus Krisztusnak 1
99 Az Úr országol És regnál 1-5
20 Az Úr tégedet meghallgas 1-4
106 Az Urat áldjátok, mert jó 1-4
147 Az Urat dicsérjétek, mert 1-5
117 Az Urat minden nemzetek 1
113 Az Urat ti, ő szolgái 1-5
89 Az Úrnak irgalmát örökké 1-6
149 Az Úrnak, no, énekeljetek 1-3
461 Bár bűn és kín gyötör, És 1-6
259 Benned bíztam, Uram Isten 1-10
73 Bizonyára jó az Isten 1-6
220 Bocsásd meg, Úr Isten, 1-7
128 Boldog az ember nyilván, 1-3
112 Boldog az ember, ki az 1-2
41 Boldog, aki a nyavalyást 1-3
204 Boldogok, akik lelki 1-10
333 Buzdítsd fel Uram, lelkeme 1-7
217 Bűnösök, hozzád kiáltunk 1-5
410 Csak vándorút az életem 1-2
462 Csak vezess, Uram, végig 1-3
138 Dicsér téged teljes szíve 1-4
313 Dicsérd Istent, keresztyé 1-8
336 Dicsérd lelkem Istenedet, 1-15
245 Dícséret a szentháromság 1-5
307 Dícséretet mond nyelve 1-4
136 Dicsérjétek az Urat 1-11
150 Dicsérjétek az Urat! 1-3
107 Dicsérjétek az Urat, Mert 1-6
268 Dicsérjük hálaadással 1-4
290 Dícsérlek Téged, Idvez 1-6
9 Dicsérlek téged, Úr Isten 1-9
493 Dícsérlek, Uram, téged, 1-7
30 Dicsérlek, Uram, tégedet 1-4
75 Dicsérünk téged, Isten 1-3
323 Dicsőség a magas menynyek 1-6
178 Dicsőség az Atyának, A Fia 1
326 Dicsőség mennyben az 1-5
278 Dicsőült helyeken 1-10
450 Drága dolog az Úr Istent 1-5
100 E földön ti minden népek 1-4
186 E húsvét ünnepében 1
187 E húsvét ünnepében 1
188 E pünkösd ünnepében 1
189 E pünkösd ünnepében 1
288 E világnak fényessége 1-7
322 E világot, bár ez bünt 1-5
396 Ébredj, bizonyságtévő 1-3
362 Ébredjél fel világ bűneid 1-8
266 Egek nagy Királya, Magas 1-4
45 Egy szép dolgot hoz elő az 1-4
276 Egyedüli reményem 1-5
92 Ékes dolog dicsérni, Uram, 1-6
420 Életemnek végső napját, 1-15
218 Életünknek rendiben 1-3
215 Eltévedtem, mint juh, 1-6
473 Emeld fel szived, füled 1-9
367 Emeljük Jézushoz szemünk 1-4
132 Emlékezzél meg, Úr Isten 1-5
379 Emlékezzél, Úr Isten, hív 1-6
386 Emlékezzél,mi történék, 1-9
351 Emlékezzünk ez napon 1-8
120 Én az Úr Istenhez kiálték 1
142 Én az Úrhoz felkiálték 1-7
129 Én ifjúságomtól fogva 1-6
4 Én igazságomnak Istene 1-4
206 Én Istenem! Sok nagy 1-11
406 Én Istenem, benned bízom 1-9
22 Én Istenem, én erős Isten 1-15
439 Én lelkem, ébredj fel az 1-7
212 Én nem perlek, És nem mer 1-6
98 Énekeljetek új éneket 1-4
96 Énekeljetek, minden népek 1-7
390 Erős vár a mi istenünk 1-4
454 Ez a világ csak baj halma 1-3
191 Ez esztendőt áldással 1
190 Ez esztendőt megáldjad 1
320 Ez nap nékünk dicséretes 1-6
471 Fel, barátim, drága Jézus 1-4
492 Felséges Atya Úr Isten 1-7
350 Feltámadt a mi életünk 1-4
356 Felvirradt áldott szép 1-5
258 Fohászkodom hozzád, Uram, 1-6
262 Forog a szerencse, 1-7
202 Fő boldogságom tartom 1-4
502 Fölkelt immár a szép hold 1-6
277 Gondviselő jó Atyám vagy 1-5
417 Gyarló testünk porrá lésze 1-4
346 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
175 Gyűjtsünk oly kincset 1
158 Ha te meg nem tartasz, 1
422 Hadd menjek, Istenem, 1-5
265 Hagyjad az Úr Istenre Te 1-7
400 Hagyjátok el hív kereszt 1-7
86 Hajtsd hozzám, Uram, füled 1-6
197 Hálaadásunkban rólad 1-6
495 Hálát adok néked, 1-4
111 Hálát adok, Uram, néked 1-6
496 Hálát adunk néked, 1-7
477 Halld meg, Uram, esedezés 1-7
55 Hallgasd meg az én 1-4
17 Hallgasd meg igazságomat 1-4
80 Hallgasd meg, Izráel 1-6
388 Hallgasd meg, Jézus 1-10
64 Hallgasd meg, Uram, 1-6
102 Hallgasd meg, Uram, kérés 1-4
143 Hallgasd meg, Uram, kérés 1-6
235 Hallgass meg minket, nagy 1-5
78 Hallgass, én népem, az én 1-4
49 Hallgassátok meg, minden 1-5
44 Hallottuk, Isten, füleink 1-6
438 Hallottuk, Jézus, miképpen 1-9
38 Haragodnak nagy voltában 1-9
456 Hatalmas Isten, könyörgünk 1-7
479 Hinni taníts, Uram, kérni 1-4
448 Hirdetvén az Úr halálát 1-7
232 Hiszek a Mennybéli egy 1-6
137 Hogy a babiloni vizeknél 1-5
321 Hogy eljött az időknek te 1-7
114 Hogy Izráel kijött 1-4
382 Hogy panaszolkodik az anya 1-8
127 Hogyha ember házat épít 1-4
68 Hogyha felindul az Isten 1-3
453 Hozzád kiáltok, én Istenem 1-8
28 Hozzád kiáltok, kegyes 1-4
229 Hű pásztorunk, vezesd a 1-3
442 Idvességünk, váltságunk 1-9
490 Igaz Biró, nagy Úr Isten, 1-9
308 Igaz Isten 1-5
162 Ím, béjöttünk nagy örömbe 1-9
345 Ím, nagy Isten, most előtt 1-4
247 Imádandó Isten, e széles 1-6
475 Imádkozzatok és buzgón 1-3
133 Ímé, mily jó és mily nagy 1
399 Imhol vagyok, édes Uram, 1-15
256 Irgalmazz, Úr Isten, 1-8
57 Irgalmazz, Uram, irgalmazz 1-4
76 Ismeretes az Úr Isten 1-6
280 Ismét egyik esztendeje 1-6
463 Isten élő Lelke, jöjj, 1-4
253 Isten kezét mutatja 1-5
395 Isten szívén megpihenve 1-3
63 Isten, te vagy én Istenem 1-4
223 Istenem, én nagy bűnös 1-6
183 Istennek Báránya, Ki 1
474 Istennel járni, lakozni 1
269 Istenre bízom magamat 1-5
43 Ítélj meg engemet, Úr 1-5
329 Itt állok jászolod felett 1-5
407 Itt nincs igazi boldogság 1-4
165 Itt van Isten köztünk, 1-6
404 Jaj, mely hamar múlik 1-8
287 Járuljunk mi az Istennek 1-7
228 Jehova, csak néked éneklek 1-4
181 Jer, áldott vendég, 1
286 Jer, dicsérjük az Istenne 1-17
317 Jer, dícsérjük e szent nap 1-8
234 Jer, kérjük Isten áldott 1-4
298 Jer, Krisztus népe, nagy 1-10
440 Jer, lássuk az Úr kereszt 1-14
318 Jer, mindnyájan örüljünk 1-8
415 Jer, temessük el a testet 1-8
95 Jertek, örvendjünk 1-4
299 Jézus hív, bár zúg, moraj 1-5
365 Jézus Krisztus mi király 1-5
371 Jézus Krisztus, egy 1-7
381 Jézus Krisztus, mi kegyel 1-9
506 Jézus Krisztus, szentek 1-10
485 Jézus Krisztus, szép fény 1-5
349 Jézus meghalt bűneinkért 1-6
375 Jézus, az ígéretet 1-7
452 Jézus, édes emlékezet 1-8
357 Jézus, én bizodalmam 1-7
339 Jézus, Istennek Báránya 1-7
347 Jézus, ki a sírban valál 1-5
469 Jézus, nyájas és szelíd 1-5
293 Jézus, ó, mi Idvezítőnk 1-6
314 Jézus, születél idvesség 1-6
294 Jézus, vigasságom! 1-3
342 Jézus, világ megváltója 1-9
332 Jézusom, imádjuk szent 1-8
295 Jézusom, ki árva lelkem 1-2
464 Jöjj, királyom, Jézusom! 1-6
167 Jöjj, mondjunk hálaszót 1-3
303 Jöjj, népek Megváltója 1-7
328 Jöjjetek Krisztust dicsér 1-6
363 Jön a harag napja lánggal 1-18
389 Jövel, légy vélünk, Úr 1-12
170 Jövel, ó, áldott Szentlélek 1
368 Jövel, Szentlélek Isten 1-5
370 Jövel, Szentlélek Úr 1-3
369 Jövel, Szentlélek Úr 1-10
373 Jövel, teremtő Szentlélek 1-8
304 Kapuk, emelkedjetek! 1-9
182 Karácsony ünnepében, 1
261 Kegyelmes Isten, kinek 1-4
56 Kegyelmezz meg nekem, én 1-6
224 Kegyelmezz meg nekünk 1-8
441 Kegyes Jézus, én imádság 1-13
164 Kegyes Jézus, itt vagyunk 1-3
306 Kegyes lelkek, az Urat 1-3
385 Keserves szivvel Magyar 1-18
319 Kezdetben volt az Ige, 1-6
498 Ki hívta az éjszakát elö 1-5
274 Ki Istenének átad mindent 1-4
61 Kiáltásom halld meg, Isten 1-5
344 Királyi zászlók lobognak 1-5
383 Könyörgünk néked, ó Isten 1-9
372 Könyörögjünk az Istennek 1-7
157 Könyörülj rajtunk Úr Isten 1
353 Krisztus feltámada Igazság 1-9
185 Krisztus feltámadott, Kit 1
352 Krisztus ím feltámada, 1-8
315 Krisztus Urunknak áldott 1-7
184 Krisztus, ártatlan Bárány 1
416 Krisztus, én életemnek Te 1-3
500 Krisztus, ki vagy nap és 1-8
226 Krisztusom, kívüled nincs 1-4
310 Küldé az Úr Isten Hűséges 1-8
428 Látod, Úr Isten, szívünket 1-5
270 Légy csendes szívvel és 1-10
221 Légy irgalmas, Úr Isten 1-6
26 Légy ítélőm, Uram, Mert hű1-10
300 Lelkem drága Jézusa, Hozz 1-4
427 Lelkem hozzád kíván menni 1-10
435 Lelkem siet hozzád menni 1-2
443 Lelkem, adj dolgot magad 1-5
338 Lelki próbáimban, Jézus, 1-4
281 Lelkünk, testünk teremtője 1-5
39 Magamban elvégezém, és 1-8
487 Magasztallak én téged 1-9
145 Magasztallak téged, én 1-4
419 Már elmégyek az örömbe, 1-16
426 Már keresztem vállra vett 1-4
503 Már nyugosznak a völgyek, 1-8
511 Maradj velem, mert mindjárt1-5
171 Megáll az Istennek Igéje 1
211 Meghagytad nékünk, Úr 1-6
251 Meghódol lelkem tenéked, 1-8
414 Megszabadultam már én a 1-6
499 Megújult testtel és erővel 1-6
355 Mély gyászba borult a 1-4
255 Mely igen jó az Úr Istent 1-8
413 Menj el a te nyugalmadba, 1
364 Ments meg, Uram, engem az 1-5
483 Mennybéli felséges Isten 1-14
203 Mennybéli Úr Isten 1-10
309 Mennyei Ige, jelenél, 1-7
252 Mennyei seregek 1-5
472 Mennyit zengi a lelki béké 1-5
484 Mi Atyánk, ó, kegyes Isten 1-3
432 Mi kegyes Atyánk, bölcses 1-9
482 Mi kegyes Atyánk, kit 1-10
497 Mi szent Atyánk, ki 1-7
74 Miért vetsz minket így el 1-6
2 Miért zúgolódnak a 1-3
13 Míglen felejtesz el, Uram 1-3
126 Mikor a Siont az Isten 1-3
263 Mikoron Dávid nagy búsult 1-13
467 Mily jó, ha bűntől már 1-5
272 Mind jó, amit Isten tésze 1-6
405 Minden ember csak halandó 1-5
160 Minden teremtett állatok a 1
236 Mindenek meghallják és jó 1-7
213 Mindenható Úr Isten, Mi, 1-16
254 Mindenkoron áldom az én 1-9
34 Mindenkoron áldom Az Urat, 1-6
101 Mindennek előtte irgalmas 1-6
60 Minket, Úr Isten, elhagyál 1-3
42 Mint a szép, híves patakra 1-6
271 Mint Isten akarja, legyen, 1-4
267 Mire bánkódol, ó, te, én 1-7
10 Mire távozol tőlünk 1-5
52 Mit dicsekedel gonoszságba 1-2
196 Mondjatok dicséretet 1-7
29 Mostan, ti hatalmasak 1-3
48 Nagy az Úr méltóságában 1-3
249 Nagy az Úr, ki fényes 1-9
225 Nagy hálát adjunk az Atya 1-8
508 Nagy hálát adjunk az Atya 1-9
93 Nagy hatalmával regnál az 1-4
85 Nagy kegyesen től, Uram, 1-4
37 Ne boszszankodjál a gonosz 1-7
393 Ne csüggedj el 1-2
257 Ne hagyj elesnem, felsége 1-8
509 Ne jöjjön addig szememre 1-9
205 Ne szállj perbe énvelem 1-13
507 Néked, mennyei Atyánk 1-7
282 Nékünk születék menynyei 1-8
115 Nem nekünk, Uram, nem 1-6
411 Nem sokáig tart már földi 1-3
173 Nem vagyunk mi magunkéi 1
148 No, dicsérjétek mindnyája 1-3
47 No, minden népek, Örvendez 1-4
33 Nosza, istenfélő szent hív 1-7
292 Ó dícsőségnek felkent 1-7
153 Ó mely boldog ember az, Ki 1
222 Ó mennyeknek fényessége 1-7
291 Ó mi kegyelmes Krisztus 1-11
302 Ó népeknek Megváltója 1-5
297 Ó seregeknek Hatalmas 1-9
155 Ó Úr Isten, légy közöttünk 1
425 Ó, Ábrahám Ura, Hadd áldj 1-4
210 Ó, áldandó Szentháromság! 1-9
376 Ó, áldott Szentlélek 1-4
335 Ó, ártatlanság báránya 1-5
168 Ó, Atya Isten, irgalmas 1-4
240 Ó, én két szemeim, ti az 1-7
7 Ó, én Uram és én Istenem 1-4
18 Ó, én Uram, ki erőt adsz 1-3
94 Ó, erős boszszúálló Isten 1-11
481 Ó, felséges Úr, egek 1-3
8 Ó, felséges Úr, mi kegyes 1-7
478 Ó, irgalmas Isten, Én 1-6
334 Ó, Isten, ki a törődött 1-8
444 Ó, Istennek választott 1-8
457 Ó, Jézus, árva csendben a 1-3
437 Ó, Jézus, mi idvességünk 1-5
327 Ó, jöjjetek, hívek, ma 1-4
480 Ó, könyörgést meghallgató 1-5
343 Ó, Krisztus, láttam 1-4
341 Ó, Krisztusfő, te zúzott 1-7
510 Ó, lelkem szent napsugara 1-6
200 Ó, maradj kegyelmeddel 1-6
32 Ó, mely boldog az oly 1-4
424 Ó, mely boldog az oly 1-6
3 Ó, mely sokan vannak, Akik 1-4
402 Ó, örök hatalmú mennyei 1-3
84 Ó, seregeknek Istene 1-6
397 Ó, Sion, ébredj, töltsd 1-5
109 Ó, Úr Isten, én dicsősége 1-5
489 Örök élet reggele 1-4
285 Örök Isten, kinek esztend 1-8
79 Öröködbe, Uram, pogányok 1-3
436 Örülj, szívem, Vigadj, 1-7
122 Örülök az én szívembe 1-2
163 Örvend mi szívünk, Mikor 1-5
21 Örvendez, Uram, a király 1-10
330 Örvendezzen már e világ 1-8
81 Örvendezzetek Az erős 1-13
348 Örvendezzetek, egek 1-5
66 Örvendj, egész föld, az 1-5
324 Örvendjetek, keresztyének 1-5
337 Paradicsomnak te szép élő 1-15
35 Perelj, Uram, perlőimmel 1-5
412 Porok vagyunk, porrá 1-15
466 Rád tekint már hitem, 1-4
237 Reménységemben hívlak, Ur 1-9
380 Semmit ne bánkódjál, 1-12
207 Seregeknek hatalmas nagy 1-10
408 Seregeknek szent Istene 1-6
476 Siess nagy Úr Isten én 1-11
161 Siess, keresztyén, lelki 1-6
70 Siess, ments meg, Uram 1-2
384 Sok inségünkben hozzád 1-8
214 Sok nyavalyánkban 1-10
59 Szabadíts meg engem, Úr 1-3
140 Szabadíts meg engem, Úr 1-7
12 Szabadíts meg és tarts meg 1-6
451 Száma nincsen, Uram, 1-4
465 Szelíd szemed, Úr Jézus 1-4
121 Szemem a hegyekre vetem 1-4
260 Szent Dávid próféta éneklő1-11
360 Szent egek, minden boldog 1-6
311 Szent Ézsaiás így ir 1-13
152 Szent Isten, noha néked 1
241 Szent vagy örökké, Atya 1-4
488 Szent vagy, szent vagy 1-4
176 Szent, szent, szent a 1
377 Szentlélek, végy körül 1-3
296 Szép tündöklő hajnal 1-7
116 Szeretem és áldom az Úr 1-10
486 Szívem megalázván, 1-11
401 Szívem szerint kivánom 1-6
25 Szívemet hozzád emelem 1-8
325 Szívünk vígsággal ma 1-7
512 Szólj, szólj hozzám, Uram 1-6
445 Szólsz hozzám, Istenem, s 1-6
403 Szomorú a halál a gyarló 1-9
172 Szűkölködünk Nagymértékbe 1
16 Tarts meg engemet, ó, én 1-5
54 Tarts meg, Uram, én Istene 1-3
194 Tartsd meg e gyülekezetnek 1
340 Te drága Jézus, mi történ 1-8
71 Tebenned bízom, én Istenem 1-8
90 Tebenned bíztunk eleitől 1-9
243 Téged, ó Isten, dícsérünk, 1-9
242 Téged, Úr Isten, mi keres 1-7
141 Tehozzád kiáltok, Úr 1-7
123 Tehozzád szemeimet, Úr 1-2
130 Tehozzád teljes szívből 1-4
494 Tenéked, Uram, hálát adok 1-4
238 Teremtő Istenünk 1-10
394 Térj magadhoz, drága Sion 1-8
455 Testvérek, menjünk bátran 1-9
198 Ti keresztyének, dicsérjé 1-3
58 Ti tanácsban ülő személyek 1-3
209 Tökéletes volt minden 1-5
421 Tudom, az én Megváltóm él 1-4
301 Új világosság jelenék 1-8
67 Úr Isten, áldj meg 1-3
5 Úr Isten, az én imádságom 1-8
88 Úr Isten, én idvességem 1-7
51 Úr Isten, kérlek, kegyelme 1-8
431 Úr Isten, kérünk tégedet 1
108 Úr Isten, kész az én szív 1-3
387 Úr Isten, légy most 1-10
156 Úr Isten, mi sok szükséget 1
69 Úr Isten, segíts és tarts 1-3
233 Úr Isten, te tarts meg mi 1-6
169 Úr Isten, téged szívünkből 1
154 Úr jézus ig, mely igen drága 1
359 Úr Jézus, aki felséggel 1-5
239 Úr Jézus, hozzád kiáltok 1-5
430 Úr Jézus, idvesség fejede 1-6
470 Úr Jézus, nézz le rám, Jöj 1-6
398 Úr lesz a Jézus mindenütt 1-5
151 Uram Isten, siess 1
231 Uram, a te igéd nekem 1-4
72 Uram, a te ítéletedet 1-4
446 Uram, bocsásd el népedet 1-2
447 Uram, bocsássad el Szolgád 1-3
208 Uram, bűneink soksága 1-6
31 Uram, én csak tebenned 1-8
201 Uram, kegyes Indulatomban 1-6
15 Uram, ki lészen lakója 1-5
418 Uram, majd egyszer 1-4
83 Uram, ne hallgass ily igen 1-5
131 Uram, nem űz nagyra szíve 1-4
139 Uram, te megvizsgálsz 1-9
6 Uram, te nagy haragodban 1-5
449 Uram, téged tisztellek 1-10
134 Úrnak szolgái mindnyájan 1-3
166 Urunk Jézus, fordulj hozz 1-4
177 Urunk, irgalmazz nékünk! 1
409 Utas vagyok e világban, 1-7
312 Várj, ember szíve, készen 1-4
40 Várván vártam a felséges 1-5
361 Vedd el jutalmadat Krisztus1-4
391 Vedd el, Úr Isten, rólunk 1-7
216 Végtelen irgalmú szentség 1-8
434 Vezess, Jézusunk, S véled 1-4
279 Vígak a föld lakosai 1-4
468 Zengd Jézus nevét, zengd, 1-6
289 Zengj nyelvem ékesen 1-11

  

MRVSZ énekeskönyv énekszám jegyzéke

 Számsorrendes 

ZSOLTÁROK
1 Aki nem jár hitlenek 1-4
2 Miért zúgolódnak a pogány 1-3
3 Ó, mely sokan vannak 1-4
4 Én igazságomnak Istene 1-4
5 Úr Isten, az én imádságom 1-8
6 Uram, te nagy haragodban 1-5
7 Ó, én Uram és én Istenem 1-4
8 Ó, felséges Úr, mi kegyes 1-7
9 Dicsérlek téged, Úr Isten 1-9
10 Mire távozol tőlünk 1-5
11 Az Istenben bízom jó 1-2
12 Szabadíts meg és tarts meg 1-6
13 Míglen felejtesz el, Uram 1-3
14 A bolond így szól az ő 1-4
15 Uram, ki lészen lakója 1-5
16 Tarts meg engemet, ó, én 1-5
17 Hallgasd meg igazságomat 1-4
18 Ó, én Uram, ki erőt adsz 1-3
19 Az egek beszélik És nyilván1-7
20 Az Úr tégedet meghallgasson1-4
21 Örvendez, Uram, a király 1-10
22 Én Istenem, én erős 1-15
23 Az Úr énnékem őriző 1-3
24 Az Úr bír ez egész földdel 1-5
25 Szívemet hozzád emelem 1-8
26 Légy ítélőm, Uram, Mert 1-1
27 Az Úr Isten az én világos 1-7
28 Hozzád kiáltok, kegyes Uram1-4
29 Mostan, ti hatalmasak 1-3
30 Dicsérlek, Uram, tégedet 1-4
31 Uram, én csak tebenned 1-8
32 Ó, mely boldog az oly ember1-4
33 Nosza, istenfélő szent 1-7
34 Mindenkoron áldom Az Urat 1-6
35 Perelj, Uram, perlőimmel 1-5
36 A gonosztévőknek dolgán 1-3
37 Ne boszszankodjál a gonosz 1-7
38 Haragodnak nagy voltában 1-9
39 Magamban elvégezém, és 1-8
40 Várván vártam a felséges 1-5
41 Boldog, aki a nyavalyást 1-3
42 Mint a szép, híves patakra 1-6
43 Ítélj meg engemet, Úr Isten1-5
44 Hallottuk, Isten, füleink 1-6
45 Egy szép dolgot hoz elő az 1-4
46 Az Isten a mi reménységünk 1-5
47 No, minden népek, Örvendez 1-4
48 Nagy az Úr méltóságában 1-3
49 Hallgassátok meg, minden 1-5
50 Az erős Isten, uraknak 1-7
51 Úr Isten, kérlek, kegyelmez1-8
52 Mit dicsekedel gonoszságban1-2
53 A bolond így szól az ő 1-4
54 Tarts meg, Uram, én Istenem1-3
55 Hallgasd meg az én 1-4
56 Kegyelmezz meg nekem, én 1-6
57 Irgalmazz, Uram, irgalmazz 1-4
58 Ti tanácsban ülő személyek 1-3
59 Szabadíts meg engem, Úr 1-3
60 Minket, Úr Isten, elhagyál 1-3
61 Kiáltásom halld meg, Isten!1-5
62 Az én lelkem szép csendesen1-5
63 Isten, te vagy én Istenem 1-4
64 Hallgasd meg, Uram, 1-6
65 A Sionnak hegyén, Úr Isten1-6
66 Örvendj, egész föld, az 1-5
67 Úr Isten, áldj meg 1-3
68 Hogyha felindul az Isten 1-3
69 Úr Isten, segíts és tarts 1-3
70 Siess, ments meg, Uram 1-2
71 Tebenned bízom, én Istenem1-8
72 Uram, a te ítéletedet 1-4
73 Bizonyára jó az Isten 1-6
74 Miért vetsz minket így el 1-6
75 Dicsérünk téged, Isten 1-3
76 Ismeretes az Úr Isten 1-6
77 Az Istenhez az én szómat 1-4
78 Hallgass, én népem, az én 1-4
79 Öröködbe, Uram, pogányok 1-3
80 Hallgasd meg, Izráel 1-6
81 Örvendezzetek Az erős 1-13
82 Az Isten áll ő seregében 1-4
83 Uram, ne hallgass ily igen1-5
84 Ó, seregeknek Istene 1-6
85 Nagy kegyesen től, Uram, 1-4
86 Hajtsd hozzám, Uram, 1-6
87 Az Úr Isten az ő lakó 1-2
88 Úr Isten, én idvességem 1-7
89 Az Úrnak irgalmát örökké 1-6
90 Tebenned bíztunk eleitől 1-9
91 Aki a felséges Úrnak 1-6
92 Ékes dolog dicsérni, Uram 1-6
93 Nagy hatalmával regnál az 1-4
94 Ó, erős boszszúálló Isten1-11
95 Jertek, örvendjünk 1-4
96 Énekeljetek, minden népek 1-7
97 Az Úr Isten regnál, Ő az 1-6
98 Énekeljetek új éneket 1-4
99 Az Úr országol És regnál 1-5
100 E földön ti minden népek 1-4
101 Mindennek előtte 1-6
102 Hallgasd meg, Uram, 1-4
103 Áldjad, lelkem, Uradat, 1-7
104 Áldjad, lelkem, az Urat 1-6
105 Adjatok hálát az Istennek 1-5
106 Az Urat áldjátok, mert jó 1-4
107 Dicsérjétek az Urat, Mert 1-6
108 Úr Isten, kész az én 1-3
109 Ó, Úr Isten, én dicsőségem1-5
110 Az Úr Isten monda az én 1-6
111 Hálát adok, Uram, néked 1-6
112 Boldog az ember, ki az 1-2
113 Az Urat ti, ő szolgái 1-5
114 Hogy Izráel kijött 1-4
115 Nem nekünk, Uram, nem 1-6
116 Szeretem és áldom az Úr 1-10
117 Az Urat minden nemzetek 1
118 Adjatok hálákat az Úrnak 1-6
119 Az oly emberek nyilván 1-88
120 Én az Úr Istenhez kiálték 1
121 Szemem a hegyekre vetem 1-4
122 Örülök az én szívembe 1-2
123 Tehozzád szemeimet, Úr 1-2
124 Az Izráel ezt nyilván 1-4
125 Akik bíznak az Úr Istenben1-4
126 Mikor a Siont az Isten 1-3
127 Hogyha ember házat épít 1-4
128 Boldog az ember nyilván, 1-3
129 Én ifjúságomtól fogva 1-6
130 Tehozzád teljes szívből 1-4
131 Uram, nem űz nagyra szívem1-4
132 Emlékezzél meg, Úr Isten 1-5
133 Ímé, mily jó és mily nagy 1
134 Úrnak szolgái mindnyájan 1-3
135 Áldjátok az Úr nevét 1-5
136 Dicsérjétek az Urat 1-11
137 Hogy a babiloni vizeknél 1-5
138 Dicsér téged teljes szívem1-4
139 Uram, te megvizsgálsz 1-9
140 Szabadíts meg engem, Úr 1-7
141 Tehozzád kiáltok, Úr Isten1-7
142 Én az Úrhoz felkiálték 1-7
143 Hallgasd meg, Uram, 1-6
144 Áldott az Úr, ki kezemet 1-2
145 Magasztallak téged, én 1-4
146 Áldjad, én lelkem, az Urat1-6
147 Az Urat dicsérjétek, mert 1-5
148 No, dicsérjétek mindnyájan1-3
149 Az Úrnak, no, énekeljetek 1-3
150 Dicsérjétek az Urat! 1-3

 

DÍCSÉRETEK

 

151 Kegyes Jézus, itt vagyunk 1-3
152A Ím, béjöttünk nagy örömbe 1-9
152B Ím, béjöttünk nagy örömbe 1
153 Itt van Isten köztünk, 1-6
154 Jövel, ó, áldott Szentlél 1
155 Ó, mely boldog ember az, 1
156 Atya, Fiú, Szentlélek, 1
157 Nem vagyunk , magunkéi 1
158 Ó, Úr Isten, légy közöttünk 1
159 Örvend mi szívünk, 1-5
160 Szent Isten, noha néked 1
161 Szentlélek, végy körül 1-3
162 Szűkölködünk Nagymértékbe 1
163 Terólad zeng dícséretünk, 1
164 Téged áldunk, nagy Isten! 1-3
165 Uram Isten, siess Minket 1
166 Úr Isten, mi sok szüksége 1
167 Úr Jézus, mely igen drága 1
168 Urunk Jézus, fordulj hozz 1-4
169 Az Úr Jézus Krisztusnak 1
170 Áldjuk Istent végével 1-3
171 Dicsőség az Atyának, A 1
172 Ó, maradj kegyelmeddel 1-6
173 Ti keresztyének, dicsér 1-3
174 Uram, bocsásd el népedet 1-2
175 Uram, bocsássad el Szolgád1-3
176 Álmélkodással csudáljuk 1-4
177 Dicsérd Istent, keresztyén1-8
178 Drága Advent, köszöntünk, 1
179 Igaz Isten, ígéretedben 1-5
180 Isten, aki népedet Bűnben,1-5
181A Jöjj, népek Megváltója, 1-7
181B Jöjj, népek Megváltója, 1-5
182 Kapuk, emelkedjetek! 1-9
183 Kegyes lelkek, az Urat 1-3
184 Várj, ember szíve, készen 1-4
185 Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel1-5
186 Küldé az Úr Isten Hűséges 1-8
187 Szép tündöklő hajnal 1-7
188 Szállj, szállj magasra, 1-5
189 Új világosság jelenék, Ó 1-8
190 Jer, mindnyájan örüljünk, 1-8
191 Az Istennek szent angyala1-15
192 Dicsőség a magas 1-6
193 Dicsőség az Istennek, 1
194 Dicsőség mennyben az 1-5
195 Ez nap nékünk dicséretes 1-6
196 Hogy eljött az időknek 1-7
197 Itt állok jászolod felett 1-5
198 Jézus, születél 1-6
199 Jöjjetek Krisztust 1-6
200 Karácsony ünnepében, 1
201A Krisztus Urunknak áldott 1-7
201B Krisztus Urunknak áldott 1
202 Örvendjetek, keresztyének 1-5
203 Ó, jöjjetek, hívek, ma 1-3
204 Szívünk vígsággal ma 1-5
205 Ismét egyik esztendeje, 1-6
206 Az Úrnak jó volta napja 1-6
207 Ez esztendőt áldással, 1
208 Ez esztendőt megáldjad, 1
209 Örök Isten, kinek 1-8
210 Nékünk születék menynyei 1-8
211A Örvendezzen már e világ, 1-8
211B Örvendezzen már e világ, 1-4
211C Örvendezzen már e világ 1-7
212 A nyagy király jön 1-5
213 Áll a Krisztus szent 1-5
214 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
215 Jézus, világ megváltója, 1-9
216 Jézus, Istennek Báránya 1-7
217 Királyi zászlók lobognak 1-5
218 Krisztus, ártatlan Bárány 1
219 Lelkem, nézz a Golgotára, 1
220 Ó, Isten, ki a törődött 1-8
221 Ó, Krisztusfő, te zúzott 1-7
222 Ó, ártatlanság báránya, 1-5
223 Paradicsomnak te szép élő1-15
224 Te drága Jézus, mi történt1-8
225 Ó, Krisztus, láttam 1-4
226 Sirasd meg, sirasd meg 1-4
227 Felvirradt áldott szép 1-5
228 E húsvét ünnepében, E 1
229 E húsvét ünnepében, E 1
230 Uram, közel voltam hozzád 1-3
231 Feltámadt a mi életünk, 1-4
232 Győzelmet vettél, ó, 1-3
233 Jézus, ki a sírban valál 1-5
234 Jézus meghalt bűneinkért 1-6
235 Krisztus feltámada Igazság1-9
236 Krisztus feltámadott, Kit 1
237 Krisztus ma feltámada, Mi 1-4
238 Örvendezzetek, egek, Ti 1-5
239 A Krisztus mennybe felméne1-8
240 Úr Jézus, aki felséggel, 1-5
241 Úr Jézus, ki mennybe 1-3
242 A pünkösdnek jeles napján 1-6
243 Ó, áldott Szentlélek, ki 1-4
244 E pünkösd ünnepében, E 1
245 E pünkösd ünnepében, E 1
246 Jer, kérjük Isten áldott 1-4
247 Jézus, az ígéretet Ím, 1-7
248 Jövel, Szentlélek Isten, 1-5
249 Jövel, Szentlélek Úr 1-10
250 Isten élő Lelke, jöjj, 1-4
251 Jövel, Szentlélek Úr 1-3
252 Jövel, teremtő Szentlélek 1-8
253 Könyörögjünk az Istennek 1-7
254A Erős vár a mi Istenünk, 1-4
254B Erős várunk nékünk az 1-4
255 Ó, örök Isten! ki Atyánk 1-4
256 Úr Isten, kérünk tégedet: 1
257 Buzdulj mély hálára, 1-6
258 Hallottuk, Jézus, miképpen1-9
259 Én lelkem, ébredj fel az 1-7
260 Hirdetvén az Úr halálát, 1-7
261 Jer, lássuk az Úr kereszt1-14
262 Megterítve áll előttünk 1-13
263 Ó, Jézus, mi idvességünk, 1-5
264 Lelkem siet hozzád menni, 1-2
265 Idvességünk, váltságunk, 1-9
266 Ó, Úr Jézus, áldassál A 1-4
267 Örülj, szívem, Vigadj, 1-7
268 Áldást kérünk, ó, nagy 1-2
269 Szentháromság, egy Isten 1-4
270 Szent hitünkről vallást 1-2
271 Küldj áldást az őrállókra1-5
272 Halleluja! Halleluja, 1-4
273 Mi kegyes Atyánk, 1-9
274 Jertek, ifjak, gyermekek! 1-4
275 Nagy Isten! ki az aratás 1-4
276 Alleluja, dicsérjétek, 1
277 Hálát adok néked, menny 1-4
278 Magasztallak én téged, 1-9
279 Jézus Krisztus, szép 1-5
280 Megújult testtel és erővel1-6
281 Néked éneklek, Neved 1-5
282 Örök élet reggele, Fény 1-4
283 Reménységemben hívlak, 1-9
284 Szívem megalázván, te 1-11
285 Már nyugosznak a völgyek 1-8
286 Adjunk hálát megtartó 1-6
287 Lásd, Urunk, egy nap újra 1-5
288 A nap immár elenyészett, 1-5
289 Csendesül a föld határa, 1-5
290 Krisztus, ki vagy nap és 1-8
291 Maradj velem, mert mind 1-5
292 Maradj velünk, mi Krisztus1-5
293 Nagy hálát adunk, kegyes 1-9
294 Ne jöjjön addig szememre 1-9
295 Ó, lelkem szent napsugara 1-6
296 Amint vagyok, sok bűn 1-6
297 A töredelmes szívet, Te, 1
298 Bár bűn és kín gyötör, És 1-6
299 Az Isten Bárányára 1-4
300 Bocsásd meg, Úr Isten, 1-7
301 Bűnösök, hozzád kiáltunk: 1-5
302 Ím, nagy Isten, most előt 1-4
303 Én Istenem! Sok nagy 1-11
304 Én nem perlek, És nem 1-6
305 Istenem, én nagy bűnös 1-6
306 Mindenható Úr Isten, Mi, 1-16
307 Ne szállj perbe énvelem, 1-13
308 Istennek Báránya, Ki 1
309A Seregeknek hatalmas nagy 1-10
309B Seregeknek hatalmas nagy 1
310 Szelíd szemed, Úr Jézus, 1-4
311 Tisztítsd meg szíved, 1-7
312 Uram, bűneink soksága, 1-6
313 Az Úr Isten az én remény 1-6
314 Az én időm, mint a szép 1-11
315 Az élet nékem Krisztus, A 1-6
316 Csak vándorút az életem, 1-2
317 E világ mióta Fennáll, ő 1-5
318 Én Istenem, benned bízom, 1-9
319 Jézus, én bizodalmam És 1-7
320 Krisztus, én életemnek Te 1-3
321 Ments meg, Uram, engem az 1-5
322 Tudom, az én Megváltóm él 1-4
323 Örök nagy hatalmú menynyei1-3
324 Utas vagyok e világban, 1-7
325 Jer, temessük el a testet 1-8
326 Minden ember csak halandó 1-5
327 Seregeknek szent Istene, 1-6
328 Szomorú a halál a gyarló 1-9
329 Adj már csendességet, 1-8
330A Adj békességet, Úr Isten, 1
330B Adj békességet, Úr Isten! 1
331 Egyedüli reményem, Ó, 1-5
332 Emlékezzél, Úr Isten, 1-6
333 Fohászkodom hozzád, Uram, 1-6
334 Hatalmas Isten! Népek közé1-3
335 Hallgasd meg, Jézus 1-10
336 Hallgass meg minket, nagy 1-5
337 Mennybéli felséges Isten 1-14
338 Mikoron Dávid nagy búsul 1-13
339 Lelki próbáimban, Jézus, 1-4
340 Ne hagyj elesnem, felséges1-8
341 Ó, Atya Isten, irgalmas 1-4
342 Irgalmazz, Úr Isten, 1-8
343 Mi Atyánk, ó, kegyes Isten1-3
344 Ó, könyörgést meghallgató 1-5
345 Ó, irgalmas Isten, Én 1-6
346 Isten, áldd meg a magyart 1-8
347 Ó, áldandó Szentháromság! 1-9
348 Áldjad, én lelkem, a 1-5
349 A csillagos égnek seregei 1-9
350 Zengjen hálaének, Minden 1-3
351 Dicsértessék, Uram, Örökké1-9
352 Dicsérlek téged, Idvezít 1-6
353 Dicsőült helyeken, meny 1-10
354 Megáll az Istennek Igéje 1
355 Az Úr Istent magasztalom 1-10
356 Drága dolog az Úr Istent 1-5
357 Isten kezét mutatja Az 1-5
358 Egek nagy Királya, Magasz 1-4
359 Istenemhez száll az ének 1-3
360 Magasztalja az én szívem 1-9
361 Meghódol lelkem tenéked, 1-8
362 Mely igen jó az Úr Istent 1-8
363 Menynyei seregek, boldog, 1-5
364 Mindenkoron áldom az én 1-9
365 Mondjatok dicséretet, 1-7
366 Ó, Ábrahám Ura, Hadd áld 1-4
367 Szent vagy örökké, Atya Úr1-4
368 Teremtő Istenünk, Édes 1-10
369 Téged, Úr Isten, mi 1-7
370 Úr Isten, csak néked ének 1-4
371 Végtelen irgalmú szent 1-8
372 Hű pásztorunk, vezesd a te1-3
373 A mi szívünk csak tehozzád1-8
374 Úr Jézus, nézz le rám, 1-6
375 Eltévedtem, mint juh, 1-6
376 Emeljük Jézushoz szemünk, 1-4
377 Isten szelíd Szolgája, te1-12
378 Jézus, ó, mi Idvezítőnk, 1-6
379 Jer, dicsérjük az Isten 1-17
380 Jézus, vigasságom! Esd 1-3
381 Jézus, édes emlékezet, 1-8
382 Jézus Krisztus, egy Mester1-7
383 Kegyes Jézus, én imádság 1-13
384 Hozzád jövök, ó, Mesterem 1-5
385 Jézusom, ki árva lelkem 1-2
386 Krisztusom, kívüled nincs 1-4
387 Úr Jézus, hozzád kiáltok, 1-5
388 Lelkem drága Jézusa, 1-4
389 Úr lesz a Jézus mindenütt 1-5
390 Zengd Jézus nevét, zengd 1-6
391A Gondviselő jó Atyám vagy 1-5
391B Gondviselő jó Atyám vagy, 1
392 Mindenek meghallják és 1-7
393 Mind jó, amit Isten tészen1-6
394 Kegyelmes Isten, kinek 1-4
395 Úr Isten, te tarts meg 1-6
396 Forog a szerencse, Mit 1-7
397 HAGYJAD az Úr Istenre Te 1-7
398 Istenre bízom magamat, 1-5
399 Ki Istenének átad mindent 1-4
400A Légy csendes szívvel és 1-10
400B Légy csendes szívvel és 1-6
401 Ne csüggedj el, kicsiny 1-2
402 Ó, én két szemeim, ti az 1-7
403 Semmit ne bánkódjál, 1-12
404 Siess, keresztyén, lelki 1-6
405 Mire bánkódol, ó, te, én 1-7
406 Tebenned bízni, Ó, áldott1-10
407 Térj magadhoz, drága Sion 1-8
408 Hazádnak rendületlenül 1
409 Adjunk hálákat az Atya 1-4
410 Adjunk hálát mindnyájan 1-8
411 Adjunk hálát az Úrnak, 1-8
412 Jöjj, mondjunk hálaszót 1-3
413 Mily jó, ha bűntől már 1-5
414 Nagy hálát adjunk az Atya 1-8
415 Hadd menjek, Istenem, 1-5
416 Ébredj, alvó, hív a 1-3
417 Ébredj, bizonyságtévő 1-3
418 Halld meg, bűnös ember: 1-5
419 Ó, Sion, ébredj, töltsd 1-4
420 Jobban tiéd, Uram, Jobban 1-5
421 Az egyháznak a Jézus a 1-5
422 Boldogok, akik lelki 1-10
423 Csak vezess, Uram, végig, 1-3
424 Ez a világ csak baj halma,1-3
425 Hinni taníts, Uram, kérni 1-4
426 Hiszek egy Istenben, 1-3
427 Hogyha éltünk vándorútja 1-5
428 Istennel járni, lakozni, 1
429 Jer, Krisztus népe, nagy 1-10
430 Imádkozzatok és buzgón 1-3
431 Lelkünk hozzád kívánkozik 1-7
432 Mit használ keresztyén 1-4
433 Szólj, szólj hozzám, 1-6
434 Szólsz hozzám, Istenem, 1-6
435 Uram, a te igéd nekem A 1-4
436 Vezess, Jézusunk, S véled 1-4

 

ÉNEKEK BIBLIAÓRÁKRA,
ISKOLAI ÉS CSALÁDI ALKALMAKRA

 

437 Csendes éj, szentséges éj 1-3
438 Halld, mint zeng az egész 1-3
439 Kicsiny Betlehemben 1-2
440 Csillagfényes éjszakán 1-2
441 Szomorúan sóhajt szívünk 1
442 A keresztfához megyek, 1-5
443 Én nem tudom, mért szeret 1-2
444 Ó, Úr Jézus, menynyi bánat1-4
445 Örvendezz, örvendezz, 1-4
446 Az áldott orvos közeleg, 1-7
447 Jézus, nyájas és szelíd, 1-5
448 Isten testbe szállt 1-4
449 Jézus, te égi szép, 1-4
450 Krisztus, virágunk, Szép 1-11
451 Te vagy napvilágom, te 1-3
452 Mennyben lakó én Istenem, 1-2
453 Örök Isten, merre, merre 1-4
454 Nagy Isten, téged imád 1-7
455 Nagy vagy, te Isten, nagy 1-3
456 Szent vagy, szent vagy, 1-4
457 Tudom, hogy Jézus él, 1-5
458 Az Úr csodásan működik, 1-3
459 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
460 Ne csüggedj el, kicsiny 1-4
461 Mindig velem, Uram, mindig1-6
462 Itt van szívem, neked adom1-3
463 Aki értem megnyíltál, 1-4
464 Hű Jézusom kezébe Teszem 1-3
465 Jézus hív, bár zúg, moraj 1-5
466 Jézus ölébe bizton Hajtom 1-3
467 Jöjj, királyom, Jézusom! 1-6
468 Kövesd a Jézust, kövesd 1-3
469 Lábaidhoz hullok tört 1-5
470 Már keresztem vállra 1-4
471 Rád tekint már hitem, 1-4
472 Most, most, még ifjúkor 1-3
473 Ó, Jézus, árva csendben 1-3
474 Siessetek, hamar lejár, 1-3
475 Új szívet adj, Uram, én 1-3
476 Fel, barátim, drága Jézus 1-4
477 Isten szívén megpihenve 1-3
478 Feljebb emeljetek, feljebb1-3
479 Fogjad kezem, oly gyenge 1-3
480 Testvérek, menjünk bátran,1-9
481 Tégy, Uram, engem áldássá!1-2
482 Velem vándorol utamon 1-5
483 Fönn a csillagok felett, 1-3
484 Fenn a mennyben az Úr 1-4
485 Íme, lészen a kései korban1-3
486 Fölkelt immár a szép hold,1-6
487 Ó, terjeszd ki, Jézusom, 1-2
488 Áldásoddal megyünk, Megy 1-4
489 Szívem csendben az Úrra 1
490 A szívem úgy vár, ó, jöjj 1
491 Karácsony ünnepén, Kegyes 1
492 Glória szálljon a mennybe 1
493 Tegnap harangoztak, Holnap1-5
494 Jézushoz jöjjetek, meg 1-2
495 Meszsziről száll dalunk, 1
496 Istenünk, itt hozzuk néked1-2
497 Az Úr a Pásztorom, jó 1-2
498 Atyám, én imádlak, 1-3
499 Ne aggodalmaskodjál, nézz 1
500 Ó, jöjj, élő Lélek, hadd 1
501 Vége van már a szolgaságnak 1
502 Ó, adj nékünk, Jézus, békét 1
503 Gloria, gloria In excelsis 1
504 Áldjon meg téged, áldjon 1

 

MRVSZ énekeskönyv énekszám jegyzéke

ABC sorrendes

271 Küldj áldást az őrállókra 1-5
349 A csillagos égnek seregei 1-9
442 A keresztfához megyek, 1-5
239 A Krisztus mennybe felméne1-8
373 A mi szívünk csak tehozzád1-8
288 A nap immár elenyészett, 1-5
212 A nyagy király jön 1-5
242 A pünkösdnek jeles napján 1-6
65 A Sionnak hegyén, Úr Isten1-6
490 A szívem úgy vár, ó, jöjj 1
297 A töredelmes szívet, Te, 1
330B Adj békességet, Úr Isten! 1
330A Adj békességet, Úr Isten, 1
329 Adj már csendességet, 1-8
118 Adjatok hálákat az Úrnak 1-6
105 Adjatok hálát az Istennek 1-5
409 Adjunk hálákat az Atya 1-4
411 Adjunk hálát az Úrnak, 1-8
286 Adjunk hálát megtartó 1-6
410 Adjunk hálát mindnyájan 1-8
91 Aki a felséges Úrnak 1-6
463 Aki értem megnyíltál, 1-4
125 Akik bíznak az Úr Istenben1-4
488 Áldásoddal megyünk, Megy 1-4
268 Áldást kérünk, ó, nagy 1-2
348 Áldjad, én lelkem, a 1-5
146 Áldjad, én lelkem, az Urat1-6
104 Áldjad, lelkem, az Urat 1-6
103 Áldjad, lelkem, Uradat, 1-7
135 Áldjátok az Úr nevét 1-5
504 Áldjon meg téged, áldjon 1
170 Áldjuk Istent végével 1-3
459 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
144 Áldott az Úr, ki kezemet 1-2
213 Áll a Krisztus szent 1-5
276 Alleluja, dicsérjétek, 1
176 Álmélkodással csudáljuk 1-4
296 Amint vagyok, sok bűn 1-6
156 Atya, Fiú, Szentlélek, 1
498 Atyám, én imádlak, 1-3
446 Az áldott orvos közeleg, 1-7
421 Az egyháznak a Jézus a 1-5
315 Az élet nékem Krisztus, A 1-6
314 Az én időm, mint a szép 1-11
82 Az Isten áll ő seregében 1-4
299 Az Isten Bárányára 1-4
77 Az Istenhez az én szómat 1-4
191 Az Istennek szent angyala1-15
124 Az Izráel ezt nyilván 1-4
119 Az oly emberek nyilván 1-88
497 Az Úr a Pásztorom, jó 1-2
458 Az Úr csodásan működik, 1-3
313 Az Úr Isten az én remény 1-6
87 Az Úr Isten az ő lakó 1-2
110 Az Úr Isten monda az én 1-6
97 Az Úr Isten regnál, Ő az 1-6
355 Az Úr Istent magasztalom 1-10
169 Az Úr Jézus Krisztusnak 1
99 Az Úr országol És regnál 1-5
106 Az Urat áldjátok, mert jó 1-4
147 Az Urat dicsérjétek, mert 1-5
117 Az Urat minden nemzetek 1
113 Az Urat ti, ő szolgái 1-5
89 Az Úrnak irgalmát örökké 1-6
206 Az Úrnak jó volta napja 1-6
149 Az Úrnak, no, énekeljetek 1-3
298 Bár bűn és kín gyötör, És 1-6
73 Bizonyára jó az Isten 1-6
300 Bocsásd meg, Úr Isten, 1-7
128 Boldog az ember nyilván, 1-3
112 Boldog az ember, ki az 1-2
422 Boldogok, akik lelki 1-10
257 Buzdulj mély hálára, 1-6
301 Bűnösök, hozzád kiáltunk: 1-5
316 Csak vándorút az életem, 1-2
423 Csak vezess, Uram, végig, 1-3
437 Csendes éj, szentséges éj 1-3
289 Csendesül a föld határa, 1-5
440 Csillagfényes éjszakán 1-2
138 Dicsér téged teljes szívem1-4
177 Dicsérd Istent, keresztyén1-8
136 Dicsérjétek az Urat 1-11
150 Dicsérjétek az Urat! 1-3
107 Dicsérjétek az Urat, Mert 1-6
352 Dicsérlek téged, Idvezít 1-6
351 Dicsértessék, Uram, Örökké1-9
75 Dicsérünk téged, Isten 1-3
192 Dicsőség a magas 1-6
171 Dicsőség az Atyának, A 1
193 Dicsőség az Istennek, 1
194 Dicsőség mennyben az 1-5
353 Dicsőült helyeken, meny 1-10
178 Drága Advent, köszöntünk, 1
356 Drága dolog az Úr Istent 1-5
100 E földön ti minden népek 1-4
228 E húsvét ünnepében, E 1
229 E húsvét ünnepében, E 1
244 E pünkösd ünnepében, E 1
245 E pünkösd ünnepében, E 1
317 E világ mióta Fennáll, ő 1-5
416 Ébredj, alvó, hív a 1-3
417 Ébredj, bizonyságtévő 1-3
358 Egek nagy Királya, Magasz 1-4
331 Egyedüli reményem, Ó, 1-5
92 Ékes dolog dicsérni, Uram 1-6
375 Eltévedtem, mint juh, 1-6
376 Emeljük Jézushoz szemünk, 1-4
132 Emlékezzél meg, Úr Isten 1-5
332 Emlékezzél, Úr Isten, 1-6
120 Én az Úr Istenhez kiálték 1
142 Én az Úrhoz felkiálték 1-7
129 Én ifjúságomtól fogva 1-6
303 Én Istenem! Sok nagy 1-11
318 Én Istenem, benned bízom, 1-9
259 Én lelkem, ébredj fel az 1-7
304 Én nem perlek, És nem 1-6
443 Én nem tudom, mért szeret 1-2
98 Énekeljetek új éneket 1-4
96 Énekeljetek, minden népek 1-7
254A Erős vár a mi Istenünk, 1-4
254B Erős várunk nékünk az 1-4
424 Ez a világ csak baj halma,1-3
207 Ez esztendőt áldással, 1
208 Ez esztendőt megáldjad, 1
195 Ez nap nékünk dicséretes 1-6
476 Fel, barátim, drága Jézus 1-4
478 Feljebb emeljetek, feljebb1-3
231 Feltámadt a mi életünk, 1-4
227 Felvirradt áldott szép 1-5
484 Fenn a mennyben az Úr 1-4
479 Fogjad kezem, oly gyenge 1-3
333 Fohászkodom hozzád, Uram, 1-6
396 Forog a szerencse, Mit 1-7
486 Fölkelt immár a szép hold,1-6
483 Fönn a csillagok felett, 1-3
492 Glória szálljon a mennybe 1
503 Gloria, gloria In excelsis 1
391A Gondviselő jó Atyám vagy 1-5
391B Gondviselő jó Atyám vagy, 1
232 Győzelmet vettél, ó, 1-3
214 Győzhetetlen én kőszálom 1-5
415 Hadd menjek, Istenem, 1-5
397 HAGYJAD az Úr Istenre Te 1-7
86 Hajtsd hozzám, Uram, 1-6
277 Hálát adok néked, menny 1-4
111 Hálát adok, Uram, néked 1-6
418 Halld meg, bűnös ember: 1-5
438 Halld, mint zeng az egész 1-3
272 Halleluja! Halleluja, 1-4
80 Hallgasd meg, Izráel 1-6
335 Hallgasd meg, Jézus 1-10
102 Hallgasd meg, Uram, 1-4
64 Hallgasd meg, Uram, 1-6
143 Hallgasd meg, Uram, 1-6
336 Hallgass meg minket, nagy 1-5
78 Hallgass, én népem, az én 1-4
258 Hallottuk, Jézus, miképpen1-9
334 Hatalmas Isten! Népek közé1-3
408 Hazádnak rendületlenül 1
425 Hinni taníts, Uram, kérni 1-4
260 Hirdetvén az Úr halálát, 1-7
426 Hiszek egy Istenben, 1-3
137 Hogy a babiloni vizeknél 1-5
196 Hogy eljött az időknek 1-7
114 Hogy Izráel kijött 1-4
427 Hogyha éltünk vándorútja 1-5
127 Hogyha ember házat épít 1-4
68 Hogyha felindul az Isten 1-3
384 Hozzád jövök, ó, Mesterem 1-5
464 Hű Jézusom kezébe Teszem 1-3
372 Hű pásztorunk, vezesd a te1-3
265 Idvességünk, váltságunk, 1-9
179 Igaz Isten, ígéretedben 1-5
152B Ím, béjöttünk nagy örömbe 1
152A Ím, béjöttünk nagy örömbe 1-9
302 Ím, nagy Isten, most előt 1-4
430 Imádkozzatok és buzgón 1-3
485 Íme, lészen a kései korban1-3
133 Ímé, mily jó és mily nagy 1
342 Irgalmazz, Úr Isten, 1-8
76 Ismeretes az Úr Isten 1-6
205 Ismét egyik esztendeje, 1-6
250 Isten élő Lelke, jöjj, 1-4
357 Isten kezét mutatja Az 1-5
377 Isten szelíd Szolgája, te1-12
477 Isten szívén megpihenve 1-3
448 Isten testbe szállt 1-4
180 Isten, aki népedet Bűnben,1-5
346 Isten, áldd meg a magyart 1-8
63 Isten, te vagy én Istenem 1-4
305 Istenem, én nagy bűnös 1-6
359 Istenemhez száll az ének 1-3
308 Istennek Báránya, Ki 1
428 Istennel járni, lakozni, 1
398 Istenre bízom magamat, 1-5
496 Istenünk, itt hozzuk néked1-2
197 Itt állok jászolod felett 1-5
153 Itt van Isten köztünk, 1-6
462 Itt van szívem, neked adom1-3
379 Jer, dicsérjük az Isten 1-17
246 Jer, kérjük Isten áldott 1-4
429 Jer, Krisztus népe, nagy 1-10
261 Jer, lássuk az Úr kereszt1-14
190 Jer, mindnyájan örüljünk, 1-8
325 Jer, temessük el a testet 1-8
274 Jertek, ifjak, gyermekek! 1-4
95 Jertek, örvendjünk 1-4
465 Jézus hív, bár zúg, moraj 1-5
382 Jézus Krisztus, egy Mester1-7
279 Jézus Krisztus, szép 1-5
234 Jézus meghalt bűneinkért 1-6
466 Jézus ölébe bizton Hajtom 1-3
247 Jézus, az ígéretet Ím, 1-7
381 Jézus, édes emlékezet, 1-8
319 Jézus, én bizodalmam És 1-7
216 Jézus, Istennek Báránya 1-7
233 Jézus, ki a sírban valál 1-5
447 Jézus, nyájas és szelíd, 1-5
378 Jézus, ó, mi Idvezítőnk, 1-6
198 Jézus, születél 1-6
449 Jézus, te égi szép, 1-4
380 Jézus, vigasságom! Esd 1-3
215 Jézus, világ megváltója, 1-9
494 Jézushoz jöjjetek, meg 1-2
385 Jézusom, ki árva lelkem 1-2
420 Jobban tiéd, Uram, Jobban 1-5
467 Jöjj, királyom, Jézusom! 1-6
412 Jöjj, mondjunk hálaszót 1-3
181B Jöjj, népek Megváltója, 1-5
181A Jöjj, népek Megváltója, 1-7
199 Jöjjetek Krisztust 1-6
154 Jövel, ó, áldott Szentlél 1
248 Jövel, Szentlélek Isten, 1-5
251 Jövel, Szentlélek Úr 1-3
249 Jövel, Szentlélek Úr 1-10
252 Jövel, teremtő Szentlélek 1-8
182 Kapuk, emelkedjetek! 1-9
200 Karácsony ünnepében, 1
491 Karácsony ünnepén, Kegyes 1
394 Kegyelmes Isten, kinek 1-4
383 Kegyes Jézus, én imádság 1-13
151 Kegyes Jézus, itt vagyunk 1-3
183 Kegyes lelkek, az Urat 1-3
399 Ki Istenének átad mindent 1-4
439 Kicsiny Betlehemben 1-2
217 Királyi zászlók lobognak 1-5
253 Könyörögjünk az Istennek 1-7
468 Kövesd a Jézust, kövesd 1-3
235 Krisztus feltámada Igazság1-9
236 Krisztus feltámadott, Kit 1
237 Krisztus ma feltámada, Mi 1-4
201B Krisztus Urunknak áldott 1
201A Krisztus Urunknak áldott 1-7
218 Krisztus, ártatlan Bárány 1
320 Krisztus, én életemnek Te 1-3
290 Krisztus, ki vagy nap és 1-8
450 Krisztus, virágunk, Szép 1-11
386 Krisztusom, kívüled nincs 1-4
186 Küldé az Úr Isten Hűséges 1-8
469 Lábaidhoz hullok tört 1-5
287 Lásd, Urunk, egy nap újra 1-5
400B Légy csendes szívvel és 1-6
400A Légy csendes szívvel és 1-10
388 Lelkem drága Jézusa, 1-4
264 Lelkem siet hozzád menni, 1-2
219 Lelkem, nézz a Golgotára, 1
339 Lelki próbáimban, Jézus, 1-4
431 Lelkünk hozzád kívánkozik 1-7
360 Magasztalja az én szívem 1-9
278 Magasztallak én téged, 1-9
145 Magasztallak téged, én 1-4
470 Már keresztem vállra 1-4
285 Már nyugosznak a völgyek 1-8
291 Maradj velem, mert mind 1-5
292 Maradj velünk, mi Krisztus1-5
354 Megáll az Istennek Igéje 1
361 Meghódol lelkem tenéked, 1-8
262 Megterítve áll előttünk 1-13
280 Megújult testtel és erővel1-6
362 Mely igen jó az Úr Istent 1-8
321 Ments meg, Uram, engem az 1-5
337 Mennybéli felséges Isten 1-14
452 Mennyben lakó én Istenem, 1-2
363 Menynyei seregek, boldog, 1-5
495 Meszsziről száll dalunk, 1
343 Mi Atyánk, ó, kegyes Isten1-3
273 Mi kegyes Atyánk, 1-9
74 Miért vetsz minket így el 1-6
126 Mikor a Siont az Isten 1-3
338 Mikoron Dávid nagy búsul 1-13
413 Mily jó, ha bűntől már 1-5
393 Mind jó, amit Isten tészen1-6
326 Minden ember csak halandó 1-5
392 Mindenek meghallják és 1-7
306 Mindenható Úr Isten, Mi, 1-16
364 Mindenkoron áldom az én 1-9
101 Mindennek előtte 1-6
461 Mindig velem, Uram, mindig1-6
405 Mire bánkódol, ó, te, én 1-7
432 Mit használ keresztyén 1-4
365 Mondjatok dicséretet, 1-7
472 Most, most, még ifjúkor 1-3
414 Nagy hálát adjunk az Atya 1-8
293 Nagy hálát adunk, kegyes 1-9
93 Nagy hatalmával regnál az 1-4
275 Nagy Isten! ki az aratás 1-4
454 Nagy Isten, téged imád 1-7
85 Nagy kegyesen től, Uram, 1-4
455 Nagy vagy, te Isten, nagy 1-3
499 Ne aggodalmaskodjál, nézz 1
401 Ne csüggedj el, kicsiny 1-2
460 Ne csüggedj el, kicsiny 1-4
340 Ne hagyj elesnem, felséges1-8
294 Ne jöjjön addig szememre 1-9
307 Ne szállj perbe énvelem, 1-13
281 Néked éneklek, Neved 1-5
210 Nékünk születék menynyei 1-8
115 Nem nekünk, Uram, nem 1-6
157 Nem vagyunk , magunkéi 1
148 No, dicsérjétek mindnyájan1-3
366 Ó, Ábrahám Ura, Hadd áld 1-4
502 Ó, adj nékünk, Jézus, békét 1
347 Ó, áldandó Szentháromság! 1-9
243 Ó, áldott Szentlélek, ki 1-4
222 Ó, ártatlanság báránya, 1-5
341 Ó, Atya Isten, irgalmas 1-4
402 Ó, én két szemeim, ti az 1-7
94 Ó, erős boszszúálló Isten1-11
345 Ó, irgalmas Isten, Én 1-6
220 Ó, Isten, ki a törődött 1-8
473 Ó, Jézus, árva csendben 1-3
263 Ó, Jézus, mi idvességünk, 1-5
500 Ó, jöjj, élő Lélek, hadd 1
185 Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel1-5
203 Ó, jöjjetek, hívek, ma 1-3
344 Ó, könyörgést meghallgató 1-5
225 Ó, Krisztus, láttam 1-4
221 Ó, Krisztusfő, te zúzott 1-7
295 Ó, lelkem szent napsugara 1-6
172 Ó, maradj kegyelmeddel 1-6
155 Ó, mely boldog ember az, 1
255 Ó, örök Isten! ki Atyánk 1-4
84 Ó, seregeknek Istene 1-6
419 Ó, Sion, ébredj, töltsd 1-4
487 Ó, terjeszd ki, Jézusom, 1-2
109 Ó, Úr Isten, én dicsőségem1-5
158 Ó, Úr Isten, légy közöttünk 1
266 Ó, Úr Jézus, áldassál A 1-4
444 Ó, Úr Jézus, menynyi bánat1-4
282 Örök élet reggele, Fény 1-4
209 Örök Isten, kinek 1-8
453 Örök Isten, merre, merre 1-4
323 Örök nagy hatalmú menynyei1-3
79 Öröködbe, Uram, pogányok 1-3
267 Örülj, szívem, Vigadj, 1-7
122 Örülök az én szívembe 1-2
159 Örvend mi szívünk, 1-5
445 Örvendezz, örvendezz, 1-4
211C Örvendezzen már e világ 1-7
211B Örvendezzen már e világ, 1-4
211A Örvendezzen már e világ, 1-8
81 Örvendezzetek Az erős 1-13
238 Örvendezzetek, egek, Ti 1-5
66 Örvendj, egész föld, az 1-5
202 Örvendjetek, keresztyének 1-5
223 Paradicsomnak te szép élő1-15
471 Rád tekint már hitem, 1-4
283 Reménységemben hívlak, 1-9
403 Semmit ne bánkódjál, 1-12
309B Seregeknek hatalmas nagy 1
309A Seregeknek hatalmas nagy 1-10
327 Seregeknek szent Istene, 1-6
404 Siess, keresztyén, lelki 1-6
70 Siess, ments meg, Uram 1-2
474 Siessetek, hamar lejár, 1-3
226 Sirasd meg, sirasd meg 1-4
140 Szabadíts meg engem, Úr 1-7
188 Szállj, szállj magasra, 1-5
310 Szelíd szemed, Úr Jézus, 1-4
121 Szemem a hegyekre vetem 1-4
270 Szent hitünkről vallást 1-2
160 Szent Isten, noha néked 1
367 Szent vagy örökké, Atya Úr1-4
456 Szent vagy, szent vagy, 1-4
269 Szentháromság, egy Isten 1-4
161 Szentlélek, végy körül 1-3
187 Szép tündöklő hajnal 1-7
116 Szeretem és áldom az Úr 1-10
489 Szívem csendben az Úrra 1
284 Szívem megalázván, te 1-11
204 Szívünk vígsággal ma 1-5
433 Szólj, szólj hozzám, 1-6
434 Szólsz hozzám, Istenem, 1-6
328 Szomorú a halál a gyarló 1-9
441 Szomorúan sóhajt szívünk 1
162 Szűkölködünk Nagymértékbe 1
224 Te drága Jézus, mi történt1-8
451 Te vagy napvilágom, te 1-3
406 Tebenned bízni, Ó, áldott1-10
71 Tebenned bízom, én Istenem1-8
90 Tebenned bíztunk eleitől 1-9
164 Téged áldunk, nagy Isten! 1-3
369 Téged, Úr Isten, mi 1-7
493 Tegnap harangoztak, Holnap1-5
481 Tégy, Uram, engem áldássá!1-2
141 Tehozzád kiáltok, Úr Isten1-7
123 Tehozzád szemeimet, Úr 1-2
130 Tehozzád teljes szívből 1-4
368 Teremtő Istenünk, Édes 1-10
407 Térj magadhoz, drága Sion 1-8
163 Terólad zeng dícséretünk, 1
480 Testvérek, menjünk bátran,1-9
173 Ti keresztyének, dicsér 1-3
311 Tisztítsd meg szíved, 1-7
457 Tudom, hogy Jézus él, 1-5
322 Tudom, az én Megváltóm él 1-4
475 Új szívet adj, Uram, én 1-3
189 Új világosság jelenék, Ó 1-8
67 Úr Isten, áldj meg 1-3
370 Úr Isten, csak néked ének 1-4
88 Úr Isten, én idvességem 1-7
256 Úr Isten, kérünk tégedet: 1
108 Úr Isten, kész az én 1-3
166 Úr Isten, mi sok szüksége 1
69 Úr Isten, segíts és tarts 1-3
395 Úr Isten, te tarts meg 1-6
240 Úr Jézus, aki felséggel, 1-5
387 Úr Jézus, hozzád kiáltok, 1-5
241 Úr Jézus, ki mennybe 1-3
167 Úr Jézus, mely igen drága 1
374 Úr Jézus, nézz le rám, 1-6
389 Úr lesz a Jézus mindenütt 1-5
165 Uram Isten, siess Minket 1
435 Uram, a te igéd nekem A 1-4
72 Uram, a te ítéletedet 1-4
174 Uram, bocsásd el népedet 1-2
175 Uram, bocsássad el Szolgád1-3
312 Uram, bűneink soksága, 1-6
230 Uram, közel voltam hozzád 1-3
83 Uram, ne hallgass ily igen1-5
131 Uram, nem űz nagyra szívem1-4
139 Uram, te megvizsgálsz 1-9
134 Úrnak szolgái mindnyájan 1-3
168 Urunk Jézus, fordulj hozz 1-4
324 Utas vagyok e világban, 1-7
184 Várj, ember szíve, készen 1-4
501 Vége van már a szolgaságnak 1
371 Végtelen irgalmú szent 1-8
482 Velem vándorol utamon 1-5
436 Vezess, Jézusunk, S véled 1-4
390 Zengd Jézus nevét, zengd 1-6
350 Zengjen hálaének, Minden 1-3
14 A bolond így szól az ő 1-4
53 A bolond így szól az ő 1-4
36 A gonosztévőknek dolgán 1-3
1 Aki nem jár hitlenek 1-4
19 Az egek beszélik És nyilván1-7
62 Az én lelkem szép csendesen1-5
50 Az erős Isten, uraknak 1-7
46 Az Isten a mi reménységünk 1-5
11 Az Istenben bízom jó 1-2
24 Az Úr bír ez egész földdel 1-5
23 Az Úr énnékem őriző 1-3
27 Az Úr Isten az én világos 1-7
20 Az Úr tégedet meghallgasson1-4
41 Boldog, aki a nyavalyást 1-3
9 Dicsérlek téged, Úr Isten 1-9
30 Dicsérlek, Uram, tégedet 1-4
45 Egy szép dolgot hoz elő az 1-4
4 Én igazságomnak Istene 1-4
22 Én Istenem, én erős 1-15
55 Hallgasd meg az én 1-4
17 Hallgasd meg igazságomat 1-4
49 Hallgassátok meg, minden 1-5
44 Hallottuk, Isten, füleink 1-6
38 Haragodnak nagy voltában 1-9
28 Hozzád kiáltok, kegyes Uram1-4
57 Irgalmazz, Uram, irgalmazz 1-4
43 Ítélj meg engemet, Úr Isten1-5
56 Kegyelmezz meg nekem, én 1-6
61 Kiáltásom halld meg, Isten!1-5
26 Légy ítélőm, Uram, Mert 1-1
39 Magamban elvégezém, és 1-8
2 Miért zúgolódnak a pogány 1-3
13 Míglen felejtesz el, Uram 1-3
34 Mindenkoron áldom Az Urat 1-6
60 Minket, Úr Isten, elhagyál 1-3
42 Mint a szép, híves patakra 1-6
10 Mire távozol tőlünk 1-5
52 Mit dicsekedel gonoszságban1-2
29 Mostan, ti hatalmasak 1-3
48 Nagy az Úr méltóságában 1-3
37 Ne boszszankodjál a gonosz 1-7
47 No, minden népek, Örvendez 1-4
33 Nosza, istenfélő szent 1-7
7 Ó, én Uram és én Istenem 1-4
18 Ó, én Uram, ki erőt adsz 1-3
8 Ó, felséges Úr, mi kegyes 1-7
32 Ó, mely boldog az oly ember1-4
3 Ó, mely sokan vannak 1-4
21 Örvendez, Uram, a király 1-10
35 Perelj, Uram, perlőimmel 1-5
59 Szabadíts meg engem, Úr 1-3
12 Szabadíts meg és tarts meg 1-6
25 Szívemet hozzád emelem 1-8
16 Tarts meg engemet, ó, én 1-5
54 Tarts meg, Uram, én Istenem1-3
58 Ti tanácsban ülő személyek 1-3
5 Úr Isten, az én imádságom 1-8
51 Úr Isten, kérlek, kegyelmez1-8
31 Uram, én csak tebenned 1-8
15 Uram, ki lészen lakója 1-5
6 Uram, te nagy haragodban 1-5
40 Várván vártam a felséges 1-5

  

Az Úrnak zengjen az ének énekszám jegyzéke 

Lásd ifjúsági énekek alatt

 

Dunamelléki I. énekeskönyv énekszám jegyzéke 

Számsorrendes 

 

1 Hadd zengjen énekszó 1-4
2 Jövel, jövel, Immánuel 1-5
3 Karácsony ünnepén (kánon) 1
4 A sötétség szűnni kezd már 1-4
5 Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő 1-4
6 Áldott az egek Ura 1-6
7 Csillagoknak teremtője 1-7
8 A jöttöd miként várjam 1-10
9 Adventi hírnök (szoprán) 1-4
9 Adventi hírnök (alt) 31-34
10 Kitárom előtted szívem 1-4
11 Jöjj, áldott nagy Királyunk1-2
12 Krisztus, Atya Istennek 1-5
13 Glória szálljon a mennybe fel1
14 Áldott az Isten 1-5
15 Krisztus Jézus született 1-2
16 A mennyből jöttem hozzátok 1-4
17 Ó, szerencsés éjszaka 1-4
18 Nyájat őrző pásztorok 1-3
19 Istennek szent Fia 1-6
20 Csillag, csillag 1-4
21 Betlehemi csillag 1-3
22 Dicsőség légyen a mennyek 1-3
23 Mondjunk boldog éneket 1-5
24 Ez esztendő fordulóján 1-6
25 Új esztendő virradott 1-3
26 Áldjad, én lelkem, hű 1-11
27 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
28 Gloria in excelsis Deo 1
29 Áldott légy, mert megvált 1-3
30 Jézus a földre jött (kánon)1-2
31 Az élet nékem Krisztus 1-7
32 Dicsérd, Sion, Megváltódat 1-7
33 Dicsérjük Istent! 1-6
34 Elmúlt az éj, felkelt a nap1-6
35 Kész már a szívem (kánon) 1
36 Készülj Urad elé, lelkem 1-6
37 Én Istenem, lásd 1-4
38 Felséges Isten 1-4
39 Hisszük: az Úr világ ura 1-6
40 Fenn a mennyben az Úr 1-4
41 Föl, testvérem 1-3
42 Igéddel áldj meg 1-2
43 Ó, tárj kaput (kánon) 1
44 Isten nevét dicsérem 1-5
45 Istenem, lásd meg 1-3
46 Jézus a jó Pásztor 1-5
47 Jézus, te égi, szép 1-4
48 Jézus a mi oltalmunk 1-3
49 Jézus, téged kereslek 1-3
50 Jöjj, élő víz 1-6
51 Kérlek, téged, Istenemet 1-7
52 Ki asztalt terítesz 1-2
53 Ki utánam jön 1-2
54 Az év elszállt (kánon) 1
55 Krisztus az énekem 1-3
56 Lásd, Urunk, egy nap 1-5
57 Mind adjon hálát Istennek 1-9
58 Tégy, Uram, engem áldássá 1
59 Nevedre vettem keresztsége 1-4
60 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
61 Ó, örök Isten 1-4
62 Ó, terjeszd ki, Jézusom 1-2
63 Szép Hajnalcsillag 1-5
64 Új szívet adj 1-3
65 Új szövetséged elfogadom 1-3
66 Velem vándorol utamon Jézus1-5
67 Zengjen hálaének 1-3

 

Dunamelléki I. énekeskönyv énekszám jegyzéke 

ABC sorrendes


8 A jöttöd miként várjam 1-10
16 A mennyből jöttem hozzátok 1-4
4 A sötétség szűnni kezd már 1-4
9 Adventi hírnök (alt) 31-34
9 Adventi hírnök (szoprán) 1-4
26 Áldjad, én lelkem, hű 1-11
27 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
6 Áldott az egek Ura 1-6
14 Áldott az Isten 1-5
29 Áldott légy, mert megvál 1-3
31 Az élet nékem Krisztus 1-7
54 Az év elszállt (kánon) 1
21 Betlehemi csillag 1-3
20 Csillag, csillag 1-4
7 Csillagoknak teremtője 1-7
32 Dicsérd, Sion, Megváltódat 1-7
33 Dicsérjük Istent! 1-6
22 Dicsőség légyen a mennyek 1-3
34 Elmúlt az éj, felkelt a 1-6
37 Én Istenem, lásd 1-4
24 Ez esztendő fordulóján 1-6
38 Felséges Isten 1-4
40 Fenn a mennyben az Úr 1-4
41 Föl, testvérem 1-3
28 Gloria in excelsis Deo 1
13 Glória szálljon a mennybe 1
1 Hadd zengjen énekszó 1-4
39 Hisszük: az Úr világ ura 1-6
42 Igéddel áldj meg 1-2
44 Isten nevét dicsérem 1-5
45 Istenem, lásd meg 1-3
19 Istennek szent Fia 1-6
30 Jézus a földre jött 1-2
46 Jézus a jó Pásztor 1-5
48 Jézus a mi oltalmunk 1-3
47 Jézus, te égi, szép 1-4
49 Jézus, téged kereslek 1-3
11 Jöjj, áldott nagy Királyunk1-2
50 Jöjj, élő víz 1-6
2 Jövel, jövel, Immánuel 1-5
3 Karácsony ünnepén (kánon) 1
51 Kérlek, téged, Istenemet 1-7
35 Kész már a szívem (kánon) 1
36 Készülj Urad elé, lelkem 1-6
52 Ki asztalt terítesz 1-2
53 Ki utánam jön 1-2
10 Kitárom előtted szívem 1-4
55 Krisztus az énekem 1-3
15 Krisztus Jézus született 1-2
12 Krisztus, Atya Istennek 1-5
56 Lásd, Urunk, egy nap 1-5
57 Mind adjon hálát Istennek 1-9
23 Mondjunk boldog éneket 1-5
59 Nevedre vettem keresztsége 1-4
18 Nyájat őrző pásztorok 1-3
5 Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő 1-4
60 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
61 Ó, örök Isten 1-4
17 Ó, szerencsés éjszaka 1-4
43 Ó, tárj kaput (kánon) 1
62 Ó, terjeszd ki, Jézusom 1-2
63 Szép Hajnalcsillag 1-5
58 Tégy, Uram, engem áldássá 1
25 Új esztendő virradott 1-3
64 Új szívet adj 1-3
65 Új szövetséged elfogadom 1-3
66 Velem vándorol utamon Jézus1-5
67 Zengjen hálaének 1-3

  

Dunamelléki II. énekeskönyv énekszám jegyzéke  

Számsorrendes

  

68 Tisztítsd meg szíved 1-7
69 Áldj meg minket, Úr Isten 1-4
70 Halleluja, Jézus győzött 1
71 Ó, Urunk, ébredj 1-4
72 Adj már csendességet 1-8
73 Ó, hova visz az út. 1-5
74 Krisztus, arra kérünk 1-4
75 Tégy engem békeköveteddé 1-3
76 Tehozzád jövünk 1-4
77 Térjetek meg - kánon . 1
78 A mélyből kiáltok, Jézus 1-4
79 Mint szarvas 1-3 

NAGYHÉT 

80 Emlékezzünk menny Fiáról 1-14
81 Isten e világot annyira 1
82 Krisztus, jóságos 1-12
83 Krisztus megszületett 1
84 Királyi zászló jár elől 1-5
85 Ó, Jézus, amikor sokan. 1-5
86 A keresztfához megyek. 1-5

VIRÁGVASÁRNAP 

87 Ím, bevonul Jézus 1-2
88 Fel, fel, dalra fel! - 1
89 Fel, ékes zsoltárt zen 1-2

HÚSVÉT 

90 Föltámadt Krisztus e napon 1-4
91 Jézus, Megváltónk sírba 1-5
92 Mind jöjjetek, örvendjetek 1-5
93 Feltámadt Isten szent Fia 1-4
94 Dicsőség néked, Istenünk 1-5
95 Krisztus, virágunk . 1-9
96 Örvendezz, örvendezz minden1-4
97 Feltámadt Krisztusunk 1-2
97 Surrexit Dominus vere 1-2
98 Feltámadt Krisztusunk, 1
99 Uram, közel voltam hozzád. 1-3
100 Szálljon a jó hír 1-3
101 A holtak közül első 1-2 

MENYBEMENETEL 

102 Megváltónk mennyből 1-8
103 Ó, győzelmes, nagy Király 1-3 

PÜNKÖSD 

104 Jövel, Szentlélek Isten 1-3
105 Jézus Krisztus megszabadít 1
106 Szentlélek, jövel 1-4
107 Szentlélek Isten, jöjj 1-2
108 Jézus Krisztus, Mesterünk 1-5 

SZENTHÁROMSÁG 

109 A menny urának tisztelet 1-4
110 Isten, ó, te nagy, te egy 1-4 

HÁLA 

111 Hálát adok, Uram 1-3
112 Mindenkor áldva zengem . 1-10
113 Áldja vígan Urát - kánon 1-2
113 Jubilate Deo omnis terra 1-2
114 Ámen - kánon 1
115 Áldjátok Istent. 1-6
116 Menjetek be kapuin hála 1
117 Mindörökké hű az Úr 1-4
118 Jézusról, csak róla 1-5 

ÚRVACSORA 

119 Urunk hála, hogy te 1-2
120 Bűnbánattal kérlek én 1-2
121 Úr Jézus Krisztus, legfőbb 1-3
122 Ím, itt vagyunk előtted 1-4 

HÍTVALLÓ ÉNEKEK 

123 Mindeddig vélem volt 1-3
124 Boldog, kinek a béke 1-5
125 Ó, boldog az az ember 1-4
126 Jézus, te vagy nékem. 1-4
127 Hűséged végtelen 1-3
128 Megváltva 1-3
129 Jöjj, az Úr vár reád 1-3
130 Halld meg, ha hív az Úr. 1-2
131 Légy hű, légy hű - kánon 1
132 A börtönömnek zárát 1-3
133 Áldott szavad által 1-4
134 Jöjj, az Úrhoz 1-4
135 Az Úr csodásan működik 1-3
136 Emlékezz vissza az útra 1-3
137 Ha utam borítja 1-4 

REGGEL 

138 Jön bíborfényű pirkadat. 1-6 

ESTE

139 Már kihunyt szép napunk 1-4

 

Dunamelléki II. énekeskönyv énekszám jegyzéke 

ABC sorrendes

132 A börtönömnek zárát 1-3
101 A holtak közül első 1-2
86 A keresztfához megyek. 1-5
78 A mélyből kiáltok, Jézus 1-4
109 A menny urának tisztelet 1-4
72 Adj már csendességet 1-8
69 Áldj meg minket, Úr Isten 1-4
113 Áldja vígan Urát - kánon 1-2
115 Áldjátok Istent. 1-6
133 Áldott szavad által 1-4
114 Ámen - kánon 1
135 Az Úr csodásan működik 1-3
124 Boldog, kinek a béke 1-5
120 Bűnbánattal kérlek én 1-2
94 Dicsőség néked, Istenünk 1-5
136 Emlékezz vissza az útra 1-3
80 Emlékezzünk menny Fiáról 1-14
89 Fel, ékes zsoltárt zeng 1-2
88 Fel, fel, dalra fel! 1
93 Feltámadt Isten szent Fia 1-4
97 Feltámadt Krisztusunk 1-2
98 Feltámadt Krisztusunk, 1
90 Föltámadt Krisztus e 1-4
137 Ha utam borítja 1-4
111 Hálát adok, Uram . 1-3
130 Halld meg, ha hív az Úr. 1-2
70 Halleluja, Jézus győzött 1
127 Hűséged végtelen 1-3
87 Ím, bevonul Jézus – kánon 1-2
122 Ím, itt vagyunk előtted 1-4
81 Isten e világot annyira 1
110 Isten, ó, te nagy, te egy 1-4
105 Jézus Krisztus megszabadít 1
108 Jézus Krisztus, Mesterünk 1-5
91 Jézus, Megváltónk sírba 1-5
126 Jézus, te vagy nékem. 1-4
118 Jézusról, csak róla 1-5
129 Jöjj, az Úr vár reád 1-3
134 Jöjj, az Úrhoz 1-4
138 Jön bíborfényű pirkadat. 1-6
104 Jövel, Szentlélek Isten 1-3
113 Jubilate Deo omnis terra 1-2
84 Királyi zászló jár elől 1-5
83 Krisztus megszületett 1
74 Krisztus, arra kérünk 1-4
82 Krisztus, jóságos 1-12
95 Krisztus, virágunk . 1-9
131 Légy hű, légy hű - kánon 1
139 Már kihunyt szép napunk 1-4
102 Megváltónk mennyből 1-8
128 Megváltva . 1-3
116 Menjetek be kapuin hála 1
92 Mind jöjjetek, örvendjetek1-5
123 Mindeddig vélem volt az Úr1-3
112 Mindenkor áldva zengem 1-10
117 Mindörökké hű az Úr 1-4
79 Mint szarvas 1-3
125 Ó, boldog az az ember 1-4
103 Ó, győzelmes, nagy Király 1-3
73 Ó, hova visz az út. 1-5
85 Ó, Jézus, amikor sokan. 1-5
71 Ó, Urunk, ébredj 1-4
96 Örvendezz, örvendezz 1-4
97 Surrexit Dominus vere 1-2
100 Szálljon a jó hír 1-3
107 Szentlélek Isten, jöjj 1-2
106 Szentlélek, jövel 1-4
75 Tégy engem békeköveteddé 1-3
76 Tehozzád jövünk 1-4
77 Térjetek meg - kánon 1
68 Tisztítsd meg szíved 1-7
121 Úr Jézus Krisztus, legfőbb1-3
99 Uram, közel voltam hozzád 1-3
119 Urunk hála, hogy te 1-2

 

Dunamelléki III. énekeskönyv énekszám jegyzéke  

Számsorrendes

  

140 A mennybe’ fenn 1-3
141 Áldjad, én lelkem, Uradat,1-5
142 Az Úrnak szerető irgalmát 1
143 Bár szétszakadva él az 1-4
144 Bűneid átkos börtöne alján1-3
145 Az Úr csodás kegyelme 1-6
146 Dicsérjétek az Urat 1-2
147 Dicsérjétek az Úrnak 1-4
148 E kietlen tájakon 1-4
149 Ébredj, alvó 1-3
150 Éltem minden dolgában 1-5
151 Én Jézust hirdetem (kánon) 1
152 Én nem tudom 1-4
153 Fordulj immár, fáradt 1-3
154 Ha a keresztre néz szemem 1-4
155 Ha bűnben vagy 1
156 Halleluja… hadd zengjen 1
157 Ha szól az Úr 1-2
158 Ha vándorutam csüggedten 1
159 Halld meg, bűnös ember 1-5
160 Hány hívő érte el az égi 1-7
161 Hallod-e Jézus hívását 1
162 Íme lészen a kései korban 1-3
163 Isten velünk! 1-2
164 Jöjj, szabadíts meg 1-5
165 Midőn eljön az én órám 1-5
166 Mindig velem, Uram. 1-6
167 Mindenre van erőm. 1
168 Miért nincsen szárnyam 1-3
169 Nagy irgalmú Úr Isten 1-2
170 Neked zendül, Istenünk, 1-5
171 Nem rejtem el 1-3
172 Nincsen szebb név 1-3
173 Ott a messze földön 1-5
174 Örömömben, bánatomban 1-3
175 Örök Úr vagy 1-4
176 Semmi kétség, Krisztus 1-3
177 Siessetek, hamar lejár 1-2
178 Sűrű sötét van mindenfelé 1-4
179 Semmi felől ne aggódjál 1
180 Szívem csendben az Úrra 1
181 Szólott az Isten 1-4
182 Szent Úr Isten, mi jó 1-2
183 Térjetek meg (kánon) 1
184 Urunk nagy nevét 1-4
185 Uram Isten, milyen nagyon 1-5
186 Uram, tiéd vagyok én 1-4
187 Véred lelkem ára. 1-3
188 Volna sok okom 1-4

 

Dunamelléki III. énekeskönyv énekszám jegyzéke 

ABC sorrendes


140 A mennybe’ fenn 1-3
141 Áldjad, én lelkem, Uradat,1-5
145 Az Úr csodás kegyelme 1-6
142 Az Úrnak szerető irgalmát 1
143 Bár szétszakadva él az 1-4
144 Bűneid átkos börtöne alján1-3
146 Dicsérjétek az Urat 1-2
147 Dicsérjétek az Úrnak 1-4
148 E kietlen tájakon 1-4
149 Ébredj, alvó 1-3
150 Éltem minden dolgában 1-5
151 Én Jézust hirdetem (kánon) 1
152 Én nem tudom 1-4
153 Fordulj immár, fáradt 1-3
154 Ha a keresztre néz szemem 1-4
155 Ha bűnben vagy 1
157 Ha szól az Úr 1-2
158 Ha vándorutam csüggedten 1
159 Halld meg, bűnös ember 1-5
156 Halleluja… hadd zengjen 1
161 Hallod-e Jézus hívását 1
160 Hány hívő érte el az égi 1-7
162 Íme lészen a kései korban 1-3
163 Isten velünk! 1-2
164 Jöjj, szabadíts meg 1-5
165 Midőn eljön az én órám 1-5
168 Miért nincsen szárnyam 1-3
167 Mindenre van erőm. 1
166 Mindig velem, Uram. 1-6
169 Nagy irgalmú Úr Isten 1-2
170 Neked zendül, Istenünk, 1-5
171 Nem rejtem el 1-3
172 Nincsen szebb név 1-3
173 Ott a messze földön 1-5
175 Örök Úr vagy 1-4
174 Örömömben, bánatomban 1-3
179 Semmi felől ne aggódjál 1
176 Semmi kétség, Krisztus 1-3
177 Siessetek, hamar lejár 1-2
178 Sűrű sötét van mindenfelé 1-4
182 Szent Úr Isten, mi jó 1-2
180 Szívem csendben az Úrra 1
181 Szólott az Isten 1-4
183 Térjetek meg (kánon) 1
185 Uram Isten, milyen nagyon 1-5
186 Uram, tiéd vagyok én 1-4
184 Urunk nagy nevét 1-4
187 Véred lelkem ára. 1-3
188 Volna sok okom 1-4

 

Krisztus énnékem énekeskönyv énekszám jegyzéke  

Számsorrendes

 

601 Krisztus az énekem 1-3
602 Istenem, lásd meg a sok 1-3
603 Mindenkor áldva zengem 1-11
604 Én Istenem, jó Istenem 1-3
605 Mint szarvas, hűs víz 1-3
606 Miért nincsen szárnyam 1-3
607 Áldj meg minket, Úr Isten 1-4
608 Uram Isten, milyen nagyon 1-5
609 Az Úrnak szerető irgalmát 1
610 Áldja vígan Urát 1-2
611 Urunk nagy nevét áldja 1-4
612 Menjetek be kapuin hála 1
613 Áldjad, én lelkem, hű 1-11
614 Áldd, lelkem, Istened 1-3
615 Áldjad, én lelkem, Uradat 1-5
616 Kész már a szívem – kánon 1
617 Szólott az Isten 1-4
618 Isten nevét dicsérem 1-5
619 Ó, boldog az az ember 1-4
620 Dicsérjétek az Úrnak nevét 1-4
621 Dicsérjétek az Urat 1-2
622 Áldjátok Istent szent 1-6

FOHÁSZKODÁSOK 

623 Krisztus, arra kérünk 1-4
624 Halleluja, hadd zengje 1
625 Tehozzád jövünk már, 1-4
626 Jézushoz jöjjetek – kánon 1-2
627 Igéddel áldj meg bennünket 1-2
628 Áldjon meg téged – kánon 1
629 Semmi felől ne aggódjál 1
630 Szívem csendben az Úrra 1

VIGASZTALÁSRÓL 

631 Jézus, te vagy nékem őriző 1-4
632 Éltem minden dolgában 1-5
633 Jézus Krisztus megszabadít 1
634 Fordulj immár, fáradt 1-3
635 Uram, tiéd vagyok én 1-4
636 E kietlen tájakon 1-4
637 Ó, hova visz az út 1-5
638 Nagy irgalmú Úr Isten 1-2
639 Ki vagyok én 1-2
640 Én Istenem, lásd, elfordult1-4
641 Jézus, téged kereslek 1-3
642 A mélyből kiáltok, Jézus 1-4
643 Büneid átkos börtöne alján 1-3

MEGVÁLTÁSÁRÓL 

644 A börtönömnek zárát 1-3
645 Adj már csendességet 1-8
646 Ha bűnben vagy és vétkeztél 1
647 Isten e világot annyira 1
648 A mennybe fenn, a trónusnál1-3
649 Áldott légy, mert megvált 1-3
650 Örvendjetek, mert Isten úgy1-3
651 Megváltva! 1-3
652 Véred lelkem ára 1-3

AZ IGAZ HITRŐL 

653 Hisszük: az Úr világ ura 1-6
654 Új szövetséged elfogadom 1-3
655 Velem vándorol utamon Jézus1-5
656 Volna sok okom panaszkodni 1-4


A SZENTHÁROMSÁGRÓL 

657 A menny Urának tisztelet 1-4
658 Isten, ó te nagy, te Egy 1-4

GONDVISELÉSÉRŐL 

659 Az Úr csodásan működik 1-3
660 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
661 hűséged végtelen 1-3
662 Mindig velem, Uram 1-6
663 Mindenre van erőm a 1
664 Mindeddig vélem volt az Úr 1-3
665 Emlékezz vissza az útra 1-3
666 Dicsérjük Istent! 1-6
667 Mindörökké hű az Úr 1-4

ÓÉV – ÚJÉV

668 Ez esztendő fordulóján 1-6
669 Az év elszállt – kánon 1-2
670 Új esztendő virradott 1-3

ISTENRŐL

671 Dicsérd, Sion, Megváltódat 1-7
672 Én nem tudom, mért szeret 1-4
673 Jézus, te égi, szép 1-4
674 Én Jézust hirdetem – 1
675 Jézus a mi oltalmunk 1-3
676 Szép Hajnalcsillag 1-5
677 Krisztus megszületett 1
678 Nincsen szebb név földön 1-3
679 Jézus a jó Pásztor 1-5
680 Örök Úr vagy 1-4
681 Jézus a földre jött 1
682 Jézusról, csak róla 1-5

ADVENT

683 Jövel, jövel, Immánuel 1-5
684 A sötétség szünni kezd 1-4
685 Csillagoknak teremtője 1-7
686 Áldott az egek Ura 1-6
687 Jöjj, áldott nagy 1-2
688 Kitárom elötted szívem 1-4
689 Adventi hírnök 1-4
689 Adventi hírnök 31-34
690 Krisztus, Atya Istennek 1-5
691 Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő 1-4
692 Áldott az Isten, mind 1-5
693 Glória szálljon a mennybe 1
694 Istennek szent Fia 1-6

KARÁCSONY

695 Gloria, gloria in excelsis 1
696 Mondjunk boldog éneket 1-5
697 Karácsony ünnepén – kánon 1
698 A mennyből jöttem hozzá 1-15
699 Betlehemi csillag csoda 1-3
700 Dicsőség légyen a mennyek 1-4
701 Csillag, csillag 1-4
702 Istentől elküldetett 1-3
703 Hadd zengjen énekszó 1-4
704 Mennyből az angyal 1-4
705 Csendes éj, szentséges éj 1-3
706 Ó, szerencsés éjszaka 1-4
707 Krisztus Jézus született 1-2
708 Nyájat őrző pásztorok 1-3

NAGYHÉT 

709 A jöttöd miként várjam 1-10
710 Fel, ékes zsoltárt zeng 1-2
711 Emlékezzünk menny Fiáról 1-14
712 Ím, bevonul Jézus – kánon 1
713 Ha a keresztre néz 1-4
714 Királyi zászló jár elöl 1-5
715 A keresztfához megyek 1-5
716 Krisztus, jóságos 1-12

HÚSVÉT

717 Feltámadt Krisztusunk 1
718 Feltámadt Isten szent 1-4
719 Föltámadt Krisztus e 1-4
720 Dicsőség néked, Istenünk 1-6
721 Örvendezz, örvendezz 1-4
722 Jézus, Megváltónk sírba 1-6
723 Krisztus, Virágunk 1-9
724 Uram, közel voltam hozzád 1-3
725 Mind jöjjetek, örvend 1-5
726 Halleluja, Jézus gőzött 1

MENYBEMENETEL

727 Szálljon a jó hír 1-3
728 Megváltónk mennyből 1-8
729 Ó, győzelmes nagy Király 1-3

ÍTÉLETRE ELJÖVETEL

730 Ébredj, alvó, hív a 1-3
731 Íme, lészen a kései kor 1-3
732 Légy hív mindhalálig 1
733 Semmi kétség, Krisztus 1-3
734 Siessetek, hamar lejár 1-2

PÜNKÖSD

735 Szentlélek Isten, jöjj 1-2
736 Szentlélek, jövel 1-5
737 Jövel, Szentlélek Isten 1-3 

ANYASZENTEGYHÁZRÓL

738 Az élet nékem Krisztus 1-7
739 A Krisztus népe, mint 1-3
740 Isten velünk! Viszont 1-2
741 Bár szétszakadva él az 1-4
742 Hány hívő érte el az égi 1-7
743 Fenn a mennyben az Úr 1-4
744 midőn eljön az én órám 1-5
745 Kik a Krisztusban 1-3
746 Az Úr csodás kegyelme 1-6
747 Áldott szavad által 1-4
748 Ha utam borítja felhő 1-4
749 Halld meg, bűnös ember 1-5
750 Tisztítsd meg szíved 1-7
751 Jézus Krisztus, Mester 1-5
752 Halld meg, ha hív az Úr 1-2

SAKRAMENTUMRÓL

753 Ó, örök Isten 1-4
754 Nevedre vettem kereszt 1-4
ÚRVACSORA
755 Készülj Urad elé, lelkem 1-6
756 Urunk, hála, hogy te 1-2
757 A holtak közül első 1-2
758 Ím, itt vagyunk elötted 1-4
759 Bűnbánattal kérlek én 1-2
760 Úr Jézus Krisztus, 1-3

A HÁLÁDATOSSÁGRÓL

761 Hálát adok, Uram, az 1-3
762 Boldog, kinek a béke 1-5
763 Jöjj az Úrhoz 1-4
764 Felséges Isten, nagy 1-4
765 Jöjj, az Úr vár reád 1-3
766 Föl, testvérem, harcra 1-3
767 Ki utánam jön 1-4
768 Valaki vallást tesz 1-2
769 Mind adjon hálát Isten 1-9
770 Hallod-e Jézus hívását 1
771 Fel, fel, dalra fel 1
772 Ott a messze földön 1-5
773 Térjetek meg – kánon 1
774 Zörgetve állok kint 1
775 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
776 Zengjen hálaének 1-2
777 Szívből köszönöm, Uram 1-2
AZ ISTEN TÖRVÉNYÉRŐL
778 Mit használ keresztyén 1-3
779 Ha szól az Úr, légy 1-2

AZ IMÁDKOZÁSRÓL

780 Ha vándorutam csüggedten 1
781 Jöjj, szabadíts meg 1-5
782 Örömömben, bánatomban 1-3
783 Ó, Urunk, ébredj 1-4
784 Kérlek, téged, Isten 1-7
785 Jöjj, élő víz 1-6
786 Tégy, Uram, engem áldás 1
787 Sűrű sötét van minden 1-4
788 Tégy engem békeköveted 1-3
789 Új szívet adj, Uram, 1-3
790 Úr Jézus, Úr Jézus, 1-2
791 Ki asztalt terítesz 1-2

HÁZASSÁGKÖTÉS-, ÉS MEGÁLDÁS

792 Szent Úr Isten, mi jó 1-2
793 Neked zendül, Istenünk 1-5
794 Jön bíborfényű pirkadat 1-6
795 Elmúlt az éj, felkelt 1-6

ESTI ÉNEKEK

796 Lásd, Urunk, egy nap 1-5
797 Ó, terjeszd ki, Jézus 1-2
798 Légy velünk, ha a nap 1-3
799 Az est leszáll 1-3
800 Már kihunyt szép napunk 1-4
801 Mi Atyánk, aki a 1
802 Hiszek egy Istenben 1

 

Krisztus énnékem énekeskönyv énekszám jegyzéke 

ABC sorrendes


644 A börtönömnek zárát 1-3
757 A holtak közül első 1-2
709 A jöttöd miként várjam 1-10
715 A keresztfához megyek 1-5
739 A Krisztus népe, mint 1-3
642 A mélyből kiáltok, Jézus 1-4
657 A menny Urának tisztelet 1-4
648 A mennybe fenn, a trónusnál1-3
698 A mennyből jöttem hozzá 1-15
684 A sötétség szünni kezd 1-4
645 Adj már csendességet 1-8
689 Adventi hírnök 1-4
689 Adventi hírnök 31-34
614 Áldd, lelkem, Istened 1-3
607 Áldj meg minket, Úr Isten 1-4
610 Áldja vígan Urát 1-2
613 Áldjad, én lelkem, hű 1-11
615 Áldjad, én lelkem, Uradat 1-5
622 Áldjátok Istent szent 1-6
628 Áldjon meg téged – kánon 1
660 Áldó hatalmak oltalmába 1-5
686 Áldott az egek Ura 1-6
692 Áldott az Isten, mind 1-5
649 Áldott légy, mert megvált 1-3
747 Áldott szavad által 1-4
738 Az élet nékem Krisztus 1-7
799 Az est leszáll 1-3
669 Az év elszállt – kánon 1-2
746 Az Úr csodás kegyelme 1-6
659 Az Úr csodásan működik 1-3
609 Az Úrnak szerető irgalmát 1
741 Bár szétszakadva él az 1-4
699 Betlehemi csillag csoda 1-3
762 Boldog, kinek a béke 1-5
759 Bűnbánattal kérlek én 1-2
643 Büneid átkos börtöne alján 1-3
705 Csendes éj, szentséges éj 1-3
701 Csillag, csillag 1-4
685 Csillagoknak teremtője 1-7
671 Dicsérd, Sion, Megváltódat 1-7
621 Dicsérjétek az Urat 1-2
620 Dicsérjétek az Úrnak nevét 1-4
666 Dicsérjük Istent! 1-6
700 Dicsőség légyen a mennyek 1-4
720 Dicsőség néked, Istenünk 1-6
636 E kietlen tájakon 1-4
730 Ébredj, alvó, hív a 1-3
795 Elmúlt az éj, felkelt 1-6
632 Éltem minden dolgában 1-5
665 Emlékezz vissza az útra 1-3
711 Emlékezzünk menny Fiáról 1-14
604 Én Istenem, jó Istenem 1-3
640 Én Istenem, lásd, elfordult1-4
674 Én Jézust hirdetem – 1
672 Én nem tudom, mért szeret 1-4
668 Ez esztendő fordulóján 1-6
710 Fel, ékes zsoltárt zeng 1-2
771 Fel, fel, dalra fel 1
764 Felséges Isten, nagy 1-4
718 Feltámadt Isten szent 1-4
717 Feltámadt Krisztusunk 1
743 Fenn a mennyben az Úr 1-4
634 Fordulj immár, fáradt 1-3
766 Föl, testvérem, harcra 1-3
719 Föltámadt Krisztus e 1-4
693 Glória szálljon a mennybe 1
695 Gloria, gloria in excelsis 1
713 Ha a keresztre néz 1-4
646 Ha bűnben vagy és vétkeztél 1
779 Ha szól az Úr, légy 1-2
748 Ha utam borítja felhő 1-4
780 Ha vándorutam csüggedten 1
703 Hadd zengjen énekszó 1-4
761 Hálát adok, Uram, az 1-3
749 Halld meg, bűnös ember 1-5
752 Halld meg, ha hív az Úr 1-2
624 Halleluja, hadd zengje 1
726 Halleluja, Jézus gőzött 1
770 Hallod-e Jézus hívását 1
742 Hány hívő érte el az égi 1-7
802 Hiszek egy Istenben 1
653 Hisszük: az Úr világ ura 1-6
661 hűséged végtelen 1-3
627 Igéddel áldj meg bennünket 1-2
712 Ím, bevonul Jézus – kánon 1
758 Ím, itt vagyunk elötted 1-4
731 Íme, lészen a kései kor 1-3
647 Isten e világot annyira 1
618 Isten nevét dicsérem 1-5
740 Isten velünk! Viszont 1-2
658 Isten, ó te nagy, te Egy 1-4
602 Istenem, lásd meg a sok 1-3
694 Istennek szent Fia 1-6
702 Istentől elküldetett 1-3
681 Jézus a földre jött 1
679 Jézus a jó Pásztor 1-5
675 Jézus a mi oltalmunk 1-3
633 Jézus Krisztus megszabadít 1
751 Jézus Krisztus, Mester 1-5
722 Jézus, Megváltónk sírba 1-6
673 Jézus, te égi, szép 1-4
631 Jézus, te vagy nékem őriző 1-4
641 Jézus, téged kereslek 1-3
626 Jézushoz jöjjetek – kánon 1-2
682 Jézusról, csak róla 1-5
763 Jöjj az Úrhoz 1-4
687 Jöjj, áldott nagy 1-2
765 Jöjj, az Úr vár reád 1-3
785 Jöjj, élő víz 1-6
781 Jöjj, szabadíts meg 1-5
794 Jön bíborfényű pirkadat 1-6
683 Jövel, jövel, Immánuel 1-5
737 Jövel, Szentlélek Isten 1-3
697 Karácsony ünnepén – kánon 1
784 Kérlek, téged, Isten 1-7
616 Kész már a szívem – kánon 1
755 Készülj Urad elé, lelkem 1-6
791 Ki asztalt terítesz 1-2
767 Ki utánam jön 1-4
639 Ki vagyok én 1-2
745 Kik a Krisztusban 1-3
714 Királyi zászló jár elöl 1-5
688 Kitárom elötted szívem 1-4
601 Krisztus az énekem 1-3
707 Krisztus Jézus született 1-2
677 Krisztus megszületett 1
623 Krisztus, arra kérünk 1-4
690 Krisztus, Atya Istennek 1-5
716 Krisztus, jóságos 1-12
723 Krisztus, Virágunk 1-9
796 Lásd, Urunk, egy nap 1-5
732 Légy hív mindhalálig 1
798 Légy velünk, ha a nap 1-3
800 Már kihunyt szép napunk 1-4
728 Megváltónk mennyből 1-8
651 Megváltva! 1-3
612 Menjetek be kapuin hála 1
704 Mennyből az angyal 1-4
801 Mi Atyánk, aki a 1
744 midőn eljön az én órám 1-5
606 Miért nincsen szárnyam 1-3
769 Mind adjon hálát Isten 1-9
725 Mind jöjjetek, örvend 1-5
664 Mindeddig vélem volt az Úr 1-3
603 Mindenkor áldva zengem 1-11
663 Mindenre van erőm a 1
662 Mindig velem, Uram 1-6
667 Mindörökké hű az Úr 1-4
605 Mint szarvas, hűs víz 1-3
778 Mit használ keresztyén 1-3
696 Mondjunk boldog éneket 1-5
638 Nagy irgalmú Úr Isten 1-2
793 Neked zendül, Istenünk 1-5
754 Nevedre vettem kereszt 1-4
678 Nincsen szebb név földön 1-3
708 Nyájat őrző pásztorok 1-3
619 Ó, boldog az az ember 1-4
729 Ó, győzelmes nagy Király 1-3
637 Ó, hova visz az út 1-5
775 Ó, Jézus, amikor sokan 1-5
691 Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő 1-4
753 Ó, örök Isten 1-4
706 Ó, szerencsés éjszaka 1-4
797 Ó, terjeszd ki, Jézus 1-2
783 Ó, Urunk, ébredj 1-4
772 Ott a messze földön 1-5
680 Örök Úr vagy 1-4
782 Örömömben, bánatomban 1-3
721 Örvendezz, örvendezz 1-4
650 Örvendjetek, mert Isten úgy1-3
629 Semmi felől ne aggódjál 1
733 Semmi kétség, Krisztus 1-3
734 Siessetek, hamar lejár 1-2
787 Sűrű sötét van minden 1-4
727 Szálljon a jó hír 1-3
792 Szent Úr Isten, mi jó 1-2
735 Szentlélek Isten, jöjj 1-2
736 Szentlélek, jövel 1-5
676 Szép Hajnalcsillag 1-5
777 Szívből köszönöm, Uram 1-2
630 Szívem csendben az Úrra 1
617 Szólott az Isten 1-4
788 Tégy engem békeköveted 1-3
786 Tégy, Uram, engem áldás 1
625 Tehozzád jövünk már, 1-4
773 Térjetek meg – kánon 1
750 Tisztítsd meg szíved 1-7
670 Új esztendő virradott 1-3
789 Új szívet adj, Uram, 1-3
654 Új szövetséged elfogadom 1-3
760 Úr Jézus Krisztus, 1-3
790 Úr Jézus, Úr Jézus, 1-2
608 Uram Isten, milyen nagyon 1-5
724 Uram, közel voltam hozzád 1-3
635 Uram, tiéd vagyok én 1-4
611 Urunk nagy nevét áldja 1-4
756 Urunk, hála, hogy te 1-2
768 Valaki vallást tesz 1-2
655 Velem vándorol utamon Jézus1-5
652 Véred lelkem ára 1-3
656 Volna sok okom panaszkodni 1-4
776 Zengjen hálaének 1-2
774 Zörgetve állok kint 1

 

 

 

Asztali nézet